Szacowanie wartości zamówienia – Autor programów nauczania DUZ dla branży elektroenergetycznej i metalurgicznej

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu pracy dla autorów zadania, polegającego na opracowaniu programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla 12 zawodów branży elektroenergetycznej i metalurgicznej.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Opracowanie programów nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych w obszarze V branży elektroenergetycznej i metalurgicznej” POWR.02.15.00-00-1001/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Szacownie _opracowanie programów nauczania DUZ dla branży elektroenergetycznej i metalurgicznej

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: sekretariat@pim.org.pl lub adres biura Polskiej Izby Motoryzacji, 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13 w terminie do 23 września 2021 r. do godz. 16.00, wpisując w temacie wiadomości lub na kopercie: „Autor programów nauczania DUZ dla branży elektroenergetycznej i metalurgicznej”.