PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – 2/2021

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na zrecenzowanie przez zespół recenzentów programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla 12 zawodów branży elektroenergetycznej i metalurgicznej, Zamawiający Polska Izba Motoryzacji, realizująca projekt nr POWR.02.15.00-00-1001/21, reprezentowana przez komisję w składzie:

  1. BOŻENA OLEKSY – PRZEWODNICZĄCA
  2. ROMAN KANTORSKI – ZASTĘPCA
  3. MAGDALENA SZCZYPIŃSKA – SEKRETARZ

Dokonała otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi będącej przedmiotem ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/2021

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Opracowanie programów nauczania dodatkowych umiejetności zawodowych w obszarze V branży elektroenergetycznej i metalurgicznej”, POWR.02.15.00-00-1001/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasad konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA _ WYBÓR RECENZENTÓW