Opel Astra najchętniej kupowany w Polsce

Opel Astra zo­stał li­de­rem sprze­da­ży w pierw­szym pół­ro­czu tego roku wśród klien­tów in­dy­wi­du­al­nych wg. da­nych CEPIK. Z ilo­ścią 2 187 Astr sprze­da­nych od stycz­nia do czerw­ca br., Opel zwięk­szył sprze­daż tego mo­de­lu o ponad 4% wzglę­dem tego sa­me­go okre­su roku ubie­głe­go.
Wśród klien­tów, któ­rzy wy­bra­li Astrę, naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią w pierw­szej po­ło­wie roku cie­szy­ły się mo­de­le hatch­back, któ­rych w tym okre­sie za­re­je­stro­wa­no 1 684 sztu­ki. Ku­pu­ją­cy naj­chęt­niej wy­bie­ra­li sa­mo­cho­dy w wer­sji Enjoy z sil­ni­kiem 1.6 o mocy 115 KM, które sta­no­wi­ły ponad 75% ogól­nej sprze­da­ży Astry w tym okre­sie.

Bio­rąc pod uwagę wy­ni­ki z ubie­głych lat, z tego sa­me­go okre­su, jest to re­kor­do­wa sprze­daż Astry. „Na ten suk­ces zło­ży­ło się kilka istot­nych czyn­ni­ków ta­kich jak: mno­gość wy­bo­ru wer­sji nad­wo­zia i sil­ni­ków, ofer­ta dla klien­tów in­dy­wi­du­al­nych, dzia­ła­nia ko­mu­ni­ka­cjyj­ne z udzia­łem na­szych pił­ka­rzy z Bo­ru­sii Do­rt­mund oraz oczy­wi­ście sa­mo­cho­dy pro­du­ko­wa­ne w Gli­wic­kiej fa­bry­ce.” – Po­wie­dział Woj­ciech Miecz­kow­ski, szef Opla w Pol­sce.

Motofakty.pl, Autor: (ip)