Odświeżona i rozszerzona gama modelowa Chevroleta

Na kilka ty­go­dni przed roz­po­czę­ciem Sa­lo­nu Sa­mo­cho­do­we­go w Pa­ry­żu Che­vro­let ma po­wo­dy do en­tu­zja­zmu, nie tylko z po­wo­du świa­to­wej pre­mie­ry nie­wiel­kie­go SUV-a – Traxa. Z 10 no­wy­mi mo­de­la­mi wpro­wa­dzo­ny­mi na rynek w ciągu za­le­d­wie 18 mie­się­cy od po­cząt­ku 2011 roku, ta ame­ry­kań­ska marka ma wiele do za­ofe­ro­wa­nia eu­ro­pej­skim klien­tom.
Marka kon­ty­nu­uje ofen­sy­wę pro­duk­to­wą na rynku, wpro­wa­dza­jąc jed­no­cze­śnie zmia­ny w gamie sa­mo­cho­dów już do­stęp­nych w sprze­da­ży i dążąc tym samym do pod­nie­sie­nia war­to­ści ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów.

Eks­pre­syj­ny Spark
Che­vro­let Spark z za­ło­że­nia jest za­dzior­nym, eks­pre­syj­nym sa­mo­cho­dem miej­skim, na­to­miast prze­pro­wa­dzo­ny face li­fting nad­wo­zia do­dat­ko­wo po­tę­gu­je ten wi­ze­ru­nek. Prze­pro­jek­to­wa­na, dwu­czę­ścio­wa osło­na chłod­ni­cy, nowy przed­ni zde­rzak oraz zmie­nio­ne klo­sze re­flek­to­rów i lamp prze­ciw­m­giel­nych do­da­ją autu świe­żo­ści. Spark otrzy­mał rów­nież prze­pro­jek­to­wa­ne 14- i 15-ca­lo­we ob­rę­cze alu­mi­nio­we, które pod­kre­śla­ją bar­dziej spor­to­wy, doj­rza­ły cha­rak­ter sa­mo­cho­du. W tyl­nej czę­ści po­jaz­du umiesz­czo­ne wy­so­ko trze­cie świa­tło stopu LED zo­sta­ło zin­te­gro­wa­ne ze spo­ile­rem umiesz­czo­nym tuż ponad tylną szybą, co za­pew­nia kie­row­cy lep­szą wi­docz­ność.

Zmia­ny w ka­bi­nie pa­sa­żer­skiej obej­mu­ją za­sto­so­wa­nie no­wych ele­men­tów de­ko­ra­cyj­nych oraz prze­pro­jek­to­wa­nej kon­so­li cen­tral­nej z do­dat­ko­wy­mi schow­ka­mi. Che­vro­let Spark jest na­pę­dza­ny sil­ni­kiem ben­zy­no­wym o po­jem­no­ści 1 litra i mocy 68 KM lub jed­nost­ką ben­zy­no­wą 1,2 l pro­du­ku­ją­cą 82 KM. Oba sil­ni­ki za­do­wa­la­ją się śred­nio 5 li­tra­mi pa­li­wa na 100 ki­lo­me­trów i wy­dzie­la­ją 118 gra­mów CO2 na ki­lo­metr.

Or­lan­do z tur­bo­do­ła­do­wa­niem
Na­byw­cy Che­vro­le­ta Or­lan­do do­ce­nią osią­gi tur­bo­do­ła­do­wa­ne­go sil­ni­ka ben­zy­no­we­go o po­jem­no­ści 1,4 litra, który uzu­peł­ni gamę jed­no­stek na­pę­do­wych ofe­ro­wa­nych obec­nie, skła­da­ją­cą się z ben­zy­no­we­go sil­ni­ka 1,8 l oraz wy­so­ko­pręż­ne­go 2,0 l. Ta nowa jed­nost­ka ge­ne­ru­je 140 KM i 200 Nm mak­sy­mal­ne­go mo­men­tu ob­ro­to­we­go w prze­dzia­le od 1 850 do 4 900 obr./min.

Nowa wer­sja sil­ni­ko­wa jest do­stęp­na z funk­cją Start/Stop oraz ma­nu­al­ną, sze­ścio­stop­nio­wą skrzy­nią bie­gów. Śred­nie zu­ży­cie pa­li­wa wy­no­si 6,2 l/100 km w cyklu mie­sza­nym. Dzię­ki za­sto­so­wa­niu elek­trycz­ne­go wspo­ma­ga­nia kie­row­ni­cy (EPS) oraz funk­cji Start/Stop, dwa spraw­dzo­ne wa­rian­ty Che­vro­le­ta Or­lan­do z 2-li­tro­wym sil­ni­kiem wy­so­ko­pręż­nym ofe­ro­wa­ne na wielu ryn­kach będą bar­dziej wy­daj­ne pa­li­wo­wo – śred­nie zu­ży­cie pa­li­wa bę­dzie w tym przy­pad­ku niż­sze nawet o 11 pro­cent*.

No­wo­ścią w Che­vro­le­cie Or­lan­do 2013 jest rów­nież ka­me­ra co­fa­nia oraz skła­da­ny na pła­sko fotel pa­sa­że­ra.

Cruze: trzy uzu­peł­nia­ją­ce się wer­sje
Wraz z wpro­wa­dze­niem do sprze­da­ży w Eu­ro­pie mo­de­lu Cruze Kombi, Che­vro­let ofe­ru­je kom­pak­to­wy sa­mo­chód, który szcze­gól­nie przy­pad­nie do gustu ro­dzi­nom oraz oso­bom pro­wa­dzą­cym ak­tyw­ny tryb życia. Wer­sja kombi, bę­dą­ca do­sko­na­łym uzu­peł­nie­niem gamy, skła­da­ją­cej się do tej pory z po­pu­lar­ne­go se­da­na i hatch­bac­ka, dys­po­nu­je prze­strze­nią ba­ga­żo­wą o łącz­nej po­jem­no­ści do 1 478 li­trów.

Bo­gat­sze wer­sje wy­po­sa­że­nio­we będą ofe­ro­wa­ne z mul­ti­me­dial­nym sys­te­mem My­Link, który wy­świe­tla za­war­tość smart­fo­na na wy­so­kiej roz­dziel­czo­ści sied­mio­ca­lo­wym, ko­lo­ro­wym wy­świe­tla­czu do­ty­ko­wym. Na po­cząt­ku przy­szłe­go roku czę­ścią pa­kie­tu bę­dzie rów­nież de­dy­ko­wa­na apli­ka­cja na­wi­ga­cyj­na o na­zwie Engis Brin­go.

Oprócz do­stęp­nych obec­nie jed­no­stek ben­zy­no­wych 1,6 l i 1,8 l ofer­tę uzu­peł­ni tur­bo­do­ła­do­wa­ny sil­nik ben­zy­no­wy 1,4 l, sil­nik wy­so­ko­pręż­ny 1,7 l oraz uno­wo­cze­śnio­na jed­nost­ka wy­so­ko­pręż­na 2,0 l. Sil­nik wy­so­ko­pręż­ny 1,7 l jest naj­bar­dziej oszczęd­nym sil­ni­kiem w gamie mo­de­lu Cruze, o śred­nim spa­la­niu 4,5 litra oleju na­pę­do­we­go na 100 ki­lo­me­trów.

Die­sel dla Ma­li­bu
Ma­li­bu jest nowym mo­de­lem fla­go­wym Che­vro­le­ta w Eu­ro­pie i wy­róż­nia się ame­ry­kań­ską sty­li­sty­ką nad­wo­zia, prze­stron­nym wnę­trzem oraz wy­so­kim po­zio­mem bez­pie­czeń­stwa, oce­nio­nym na pięć gwiaz­dek w te­stach zde­rze­nio­wych Eu­roN­CAP. Wa­riant z sil­ni­kiem wy­so­ko­pręż­nym jest już do­stęp­ny w sa­lo­nach sprze­da­ży Che­vro­le­ta.

Ten nie­za­wod­ny i mocny sil­nik wy­so­ko­pręż­ny wy­po­sa­żo­ny zo­stał we wtrysk com­mon rail pra­cu­ją­cy pod wy­so­kim ci­śnie­niem, dwa wałki roz­rzą­du w gło­wi­cy oraz tur­bo­sprę­żar­kę o zmien­nej geo­me­trii z in­ter­co­ole­rem. Jed­nost­ka osią­ga mak­sy­mal­ną moc 160 KM przy 4 000 obr./min i mak­sy­mal­ny mo­ment ob­ro­to­wy 350 Nm przy 1 750 obr./min.

W od­po­wie­dzi na ocze­ki­wa­nia klien­tów, za­rów­no sil­nik wy­so­ko­pręż­ny 2,0 l, jak i jed­nost­ka ben­zy­no­wa 2,4 l będą ofe­ro­wa­ne z au­to­ma­tycz­ną skrzy­nią bie­gów.
*wstęp­ne dane

Motofakty.pl,  Autor: (ip)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997