Z teczki szkodowej Prawnika PIM: Odpowiednia stawka za roboczogodzinę prac mechaniczno-blacharskich i lakierniczych

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do respektowania obowiązków, które statuuje ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U.2015.2121). Wobec powyższego wszystkie serwisy naprawcze powinny mieć odpowiednio wyliczoną cenę dla każdej świadczonej przez siebie usługi. Zgodnie z ustawową definicją cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zatem należy uznać, że cena usługi powinna być określona w indywidualny sposób z uwzględnieniem wszelkich okoliczności związanych z procesem wykonania konkretnej usługi.

W ramach postępowań mających na celu likwidację szkód komunikacyjnych w ramach Ubezpieczenia OC jednym z głównym przedmiotem sporu pomiędzy warsztatami naprawczymi a Ubezpieczycielami jest wysokość stosowanych stawek wynagrodzenia za roboczogodzinę prac mechaniczno-blacharskich i lakierniczych.  Zgodnie z aktualnie obowiązującym orzecznictwem jednym z wyznaczników powinien być zakres wysokości rynkowych stawek wynagrodzenia za prace mechaniczno-blacharskie i lakiernicze, stosowanych przez serwisy naprawcze działające na terenie miejsca naprawy pojazdu, o podobnych cechach i porównywalnej kategorii w stosunku do warsztatu wykonującego naprawę. O czym stanowi chociażby pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale z dnia 13 czerwca 2003 r. (sygn. akt III CZP 32/03), który wskazuje, że koszty związane z naprawą samochodu powinny być niezbędne i ekonomicznie uzasadnione z uwzględnieniem cen występujących na lokalnym rynku.

W tym miejscu należy wyraźnie wskazać, że każdy zakład naprawczy powinien stosować stawki ustalone indywidualnie, które wynikają z ponoszonych przez niego kosztów. W pełni zasadne jest ustalenie przez przedsiębiorcę cen usług na takim poziomie, by móc utrzymać przedsiębiorstwo, przy czym koszt ten zależy od wielu elementów takich jak np. położenie firmy, struktura przedsiębiorstwa, podaży usług, dzierżawy pomieszczeń, wysokość opłat i podatków itp. W świetle powyższego nie ma zatem żadnych podstaw do tego, by w ramach postępowań mających na celu likwidację szkód komunikacyjnych uznawać tzw. stawki przeciętne, czy w jakikolwiek sposób uśrednione. Warto przypomnieć, że obniżone stawki za roboczogodzinę prac naprawczych wynikające z umów zawartych przez ubezpieczycieli i obowiązujące wyłącznie w rozliczeniach z tymi podmiotami, nie mają charakteru rynkowego i nie powinny być uwzględniane, bowiem miernikiem faktycznego poziomu cen usług na rynku lokalnym są ceny wolnorynkowe, a nie przypadki odstępstw od nich w postaci rabatów uwarunkowane dodatkowymi czynnikami.

Polska Izba Motoryzacji od dawna dostrzega istniejący wśród przedsiębiorców problem w prawidłowym ustaleniu odpowiedniej stawki za roboczogodzinę prac mechaniczno-blacharskich i lakierniczych. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez przedsiębiorców przygotowany został pakiet usług zmierzających do zwiększenia efektywności procesu likwidacji szkód komunikacyjnych. Pakiet zawiera w sobie m. in. usługę polegającą na wykonaniu analizy ekonomiczno-finansowej oraz audytu technicznego skutkującego wyliczeniem indywidualnej stawki za roboczogodzinę. Grupa ekspertów z ogromną wiedzą, praktyką i doświadczeniem stworzyła kompleksową ofertę skierowaną do przedsiębiorców szukających nowych praktycznych rozwiązań.  

Justyna Radek

Prawnik PIM