Odliczenie VAT w 2014 i 2015 r.

Ustawa o VAT czeka już tylko na podpis prezydenta. Najpewniej 1 kwietnia wejdą w życie przepisy ograniczające prawo podatników do odliczania VAT-u w motoryzacji. Konia z rzędem temu, kto zrozumiał sens wszystkich zmian dokonanych przez fiskusa. Dzięki nam jednak lista wątpliwości może się radykalnie skrócić.

Ustawodawca projektujący zmiany w przepisach o VAT nie ułatwił podatnikom zadania. Zrozumienie materii utrudnia różnorodność kategorii pojazdów objętych zmianami podatkowymi. A w grę wchodzą, w pewnym uproszczeniu: samochody osobowe z homologacją ciężarową N1, auta osobowe wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i zarazem do prywatnego użytku oraz samochody wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że mamy do czynienia z trzema różnymi okresami podatkowymi: do końca marca, od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 roku oraz od 1 lipca 2015 r. do końca 2016 r., gdy upływa ważność unijnej derogacji dla polskiego rządu, dającej mu prawo do rzeczonych ograniczeń. IBRM Samar wraz Agnieszką Konofał, konsultantem i doradcą podatkowym ze spółki doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, przygotowali zatem krótkie podsumowanie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zasad odliczania i rozliczania VAT-u. Liczmy, że choć trochę ułatwi to przedsiębiorcom uniknięcie pułapek zastawionych na nich przez fiskusa.
ODLICZENIE PODATKU VAT ZAWARTEGO W CENIE SAMOCHODU ORAZ BIEŻĄCYCH KOSZTACH JEGO EKSPLOATACJI (SERWIS, CZĘŚCI I PALIWO) PRZED I PO WEJŚCIU W ŻYCIE NOWELIZACJI USTAWY O PODATKU VAT
POZIOM ODLICZENIA PODATKU VAT
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY ZBUDOWANY NA BAZIE SAMOCHODU OSOBOWEGO HOMOLOGACJA N1
SAMOCHÓD OSOBOWY WYKORZYSTYWANY JEDYNIE W CELACH SŁUŻBOWYCH
SAMOCHÓD OSOBOWY WYKORZYSTYWANY W CELACH PRYWATNO-SŁUŻBOWYCH
ZAKUP SAMOCHODU W OKRESIE 1.01 – 31.03.2014
SAMOCHÓD 100% 60% nie więcej niż 6000 zł 60% nie więcej niż 6000 zł
KOSZTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ I BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĄ W OKRESIE 1.01.2014 – 31.03.2014
SERWIS I CZĘŚCI 100% 100% 100%
PALIWO 100% Brak możliwości odliczenia Brak możliwości odliczenia
KOSZTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ I BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĄ W OKRESIE 1.04.2014 – 30.06.2015
SERWIS I CZĘŚCI 50%** 100%* 50%
PALIWO 50%** 100%* Brak możliwości odliczenia
KOSZTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ I BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĄ OD 1.07.2015
SERWIS I CZĘŚCI 50%** 100%* 50%
PALIWO 50%** 100%* 50%
ZAKUP SAMOCHODU OD 1.04.2014
SAMOCHÓD 50%** 100%* 50%
KOSZTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ I BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĄ W OKRESIE 1.04.2104 – 30.06.2015
SERWIS I CZĘŚCI 50%** 100%* 50%
PALIWO 50%** 100%* Brak możliwości odliczenia
KOSZTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ I BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĄ OD 1.07.2015
SERWIS I CZĘŚCI 50%** 100%* 50%
PALIWO 50%** 100%* 50%
* Warunki niezbędne do uzyskania i utrzymania pełnego odliczenia podatku VAT zawartego w cenie samochodu, serwisu, częściach zamiennych i paliwie:
– prowadzenie ewidencji przebiegu
– zgłoszenie służbowego użytku w Urzędzie Skarbowym
** jeśli pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, wówczas obowiązuje pełne odliczenie

I. PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE DO 31 MARCA 2014 ROKU
a. Do końca marca 2014 r. , w przypadku samochodów posiadających homologację ciężarową N1, a wykorzystywanych do działalności gospodarczej, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT-u przy ich nabyciu lub użytkowaniu na podstawie umowy najmu, leasingu lub innej umowy o zbliżonych charakterze.

b. Pełne prawo do odliczenia VAT-u obejmuje również wydatki związane z eksploatacją tych pojazdów np. z tytułu przeglądów, zakupu części, korzystania z myjni itd. Podatek VAT w pełnej wysokości można też odliczyć od wydatków poniesionych na zakup paliw silnikowych.

c. Odliczenie VAT-u związane z nabyciem/użytkowaniem samochodów osobowych jest ograniczone do wysokości 60%, nie więcej niż 6 tys. zł.  Podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu paliw. Wydatki na eksploatację podlegają zaś odliczeniu w całości, o ile oczywiście istnieje związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a „czynnościami opodatkowanymi” podatnika. Obecnie nie ma też znaczenia czy ten samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej czy jego użytkowanie ma charakter mieszany, tj. auto wykorzystywane jest przez podatnika także po pracy;

II. PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 KWIETNIA 2014 ROKU
a. Od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się zasady odliczania podatku VAT od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tym przypadku, prawo do odliczenia będzie ograniczone do 50% kwoty podatku (bez limitów kwotowych). Odliczenie będzie dotyczyć m.in. wydatków związanych z:

      – zakupem pojazdów lub ich części składowych,
– używaniem na podstawie umowy leasingu, najmu lub innej o podobnym charakterze,
– zakupem paliw,
– naprawami, konserwacją czy innych związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów.

b. W przypadku samochodów osobowych i pojazdów o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż 500 kg (dla pojazdów o liczbie miejsc 3 lub więcej) do końca czerwca 2015 r. zachowany będzie zakaz odliczania VAT-u od paliwa. Zakaz ten nie będzie jednak dotyczył samochodów posiadających homologację N1 oraz ładowność powyżej wskazanego limitu. Podatnik będzie mógł odliczyć 50% kwoty VAT od paliwa od tego typu pojazdów.

c. Pełne prawo do odliczenia VAT-u od wydatków dotyczących tych pojazdów (także od paliwa) będzie natomiast przysługiwało, o ile pojazdy będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Tutaj trzeba będzie dodatkowo dowieść za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, że ten warunek zostanie spełniony. Należy również poinformować naczelnika urzędu skarbowego o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Zawiadomienie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z pojazdem. Założenie jest bowiem takie, że samochody osobowe (czy inne pojazdy do 3,5 tony) są wykorzystywane także do celów prywatnych.

III. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
a. Jeśli chodzi o wykorzystywanie samochodu z homologacją ciężarową na podstawie umowy leasingu, to projekt ustawy przewiduje tzw. ochronę praw nabytych podatników. Jeżeli przed wejściem w życie podatnikowi przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT-u od czynszu, rat leasingowych, wówczas po nowelizacji ustawy takie prawo również będzie zachowane, pod warunkiem, że:

      – pojazdy samochodowe będące przedmiotem umów zostaną wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji,
czyli przedsiębiorca musi dysponować samochodem przed 1 kwietnia 2014 r.,
– umowa zostanie zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia we właściwym dla niego urzędzie
skarbowym najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.

b. Dotyczy to jednak wyłącznie podatku VAT od rat leasingowych. 50% prawo do odliczenia VAT będzie zatem dotyczyć innych wydatków na eksploatację tych pojazdów.

Warunkiem koniecznym, który musi spełnić przedsiębiorca, aby jego samochód został uznany za pojazd wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych jest jego zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz prowadzenie na bieżąco ewidencji jego przebiegu, która powinna obejmować m.in.:
– opis przejechanej trasy
– data i cel wyjazdu
– stan licznika pojazdu
– liczbę przejechanych kilometrów
– imię i nazwisko kierowcy

Lista modeli z pełnym odliczeniem VAT

Do chwili opublikowania tekstu na stronie samar.pl Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na nasze pytania dotyczące zmian w odliczaniu VAT-u.

MDDP jest jedną z wiodących polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń, audytu oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Od 2004 roku stale powiększa zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych firmach doradczych, jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród klientów firmy są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki.