Nowy oddział Infiniti

Marka In­fi­ni­ti chce stwo­rzyć nowy od­dział, który bę­dzie zaj­mo­wał się wzmac­nia­niem se­ryj­nych mo­de­li.

Pod marką dzia­ła już In­fi­ni­ti Per­for­man­ce Line (IPL), które jest od­po­wie­dzial­ne za stwo­rze­nie mo­de­lu IPL G Coupe z 2010 roku. Sa­mo­chód ten oprócz po­pra­wek sty­li­stycz­nych, ha­mul­ców i za­wie­sze­nia otrzy­mał wzmoc­nio­na jed­nost­kę na­pę­do­wą pro­du­ku­ją­cą 350 KM mocy i 374 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go.

Mimo to, jak twier­dzi pre­zes firmy Johan de Nys­schen, po­trzeb­ny jest nowy od­dział, który wcale nie musi przej­mo­wać nazwy IPL, cze­ka­my więc na coś no­we­go.

In­fi­ni­ti chce by spro­stał takim kon­ku­ren­tom jak AMG Mer­ce­de­sa oraz M BMW.

Autor: mk
Źródło: Onet


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997