Nowy dyrektor fabryki Fiata w Tychach

Biuro pra­so­we Fiat Auto Po­land S.A. po­in­for­mo­wa­ło o zmia­nie na sta­no­wi­sku dy­rek­to­ra fa­bry­ki Fiata w Pol­sce. Z dniem 21 wrze­śnia mgr inż. Zdzi­sław Arlet za­koń­czył pracę w Fiat Auto Po­land i prze­szedł na eme­ry­tu­rę, a sta­no­wi­sko dy­rek­to­ra za­kła­du w Ty­chach objął inż. An­to­ni Greń.
Mgr inż. Zdzi­sław Arlet roz­po­czął pracę w 1972 roku w Fa­bry­ce Sa­mo­cho­dów Ma­ło­li­tra­żo­wych w Biel­sku-Bia­łej, a od 1992 roku w Fiat Auto Po­land. W ciągu mi­nio­nych 40 lat zaj­mo­wał kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska na róż­nych wy­dzia­łach pro­duk­cyj­nych w biel­skiej i ty­skiej fa­bry­ce Fiata. W 1994 r. zo­stał dy­rek­to­rem Za­kła­du Ka­ro­se­rii FAP S.A. w Biel­sku-Bia­łej, a od 1999 r. dy­rek­to­rem za­kła­du w Ty­chach.  W 2002 r. otrzy­mał no­mi­na­cję na człon­ka za­rzą­du Fiat Auto Po­land S.A. Zdzi­sław Arlet jest lau­re­atem wielu od­zna­czeń pań­stwo­wych oraz na­gród i wy­róż­nień przy­zna­nych przez or­ga­ni­za­cje na­uko­we, śro­do­wi­sko­we i opi­nio­twór­cze, w dowód uzna­nia za osią­gnię­te re­zul­ta­ty w funk­cjo­no­wa­niu przed­się­bior­stwa oraz wdra­ża­nie no­wo­cze­snych metod i na­rzę­dzi w pro­ce­sie pro­duk­cyj­nym. Dzię­ki sto­so­wa­nym me­to­dom tyski za­kład Fiata do­łą­czył do pre­sti­żo­we­go grona przed­się­biorstw World Class Ma­nu­fac­tu­ring, tj. po­sia­da­ją­cych i sto­su­ją­cych naj­lep­sze i naj­sku­tecz­niej­sze me­to­dy i na­rzę­dzia za­rzą­dza­nia sys­te­mem pro­duk­cyj­nym w skali świa­to­wej. Pod wodzą dy­rek­to­ra Ar­le­ta Fiat Auto Po­land zy­skał miano naj­więk­sze­go w Pol­sce pro­du­cen­ta sa­mo­cho­dów i czo­ło­we­go ich eks­por­te­ra. W dwu­dzie­sto­let­niej dzia­łal­no­ści firmy wy­pro­du­ko­wa­no w za­kła­dzie 6,5 mi­lio­na sa­mo­cho­dów, z czego 5 mi­lio­nów na eks­port. W ciągu ostat­nich kilku lat uru­cho­mio­no pro­duk­cję no­wych mo­de­li m.in. Fiat 500, Abarth 500, Lan­cia Yp­si­lon, czy Forda Ka. Za­kład w Ty­chach jest je­dy­nym na świe­cie, w któ­rym pro­du­ku­je się jed­no­cze­śnie dwa mo­de­le po­sia­da­ją­ce pre­sti­żo­we ty­tu­ły Car of The Year (Fiat Panda –       lau­re­at  2004 i Fiat 500 – COTY 2008).

Nowym dy­rek­to­rem za­kła­du zo­stał inż. An­to­ni Greń, który ukoń­czył stu­dia wyż­sze na Po­li­tech­ni­ce Łódz­kiej – filia w Biel­sku-Bia­łej – na wy­dzia­le me­cha­nicz­nym, spe­cjal­ność sa­mo­cho­dy i cią­gni­ki.  Pracę w Fa­bry­ce Sa­mo­cho­dów Ma­ło­li­tra­żo­wych roz­po­czął w 1974 w Za­kła­dzie Me­cha­ni­ki, obej­mu­jąc stop­nio­wo kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska, naj­pierw na wy­dzia­le ob­rób­ki kół zę­ba­tych i mon­ta­żu, a na­stęp­nie w służ­bie ja­ko­ści, gdzie ko­or­dy­no­wał ob­szar ja­ko­ści w sied­miu za­kła­dach pro­duk­cyj­nych Fiat Auto Po­land  (Biel­sko-Bia­ła, Czę­sto­cho­wa, Twar­do­gó­ra, Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce, Wa­pie­ni­ca, Ustroń, Sko­czów). W 1997 roku wy­je­chał do Włoch i w Fiat Auto w Za­kła­dzie Mi­ra­fio­ri Mec­ca­ni­ca za­rzą­dzał ko­or­dy­na­cją prac w dzia­le ja­ko­ści. W 1999 roku po­wró­cił do Fiat Auto Po­land i objął kie­row­nic­two tzw. Służ­by Ja­ko­ści FAP Tychy. Na­stęp­nie w 2004 po­now­nie wy­je­chał do Włoch, gdzie pra­co­wał w cen­tral­nej służ­bie ja­ko­ści w ob­sza­rze Ma­nu­fac­tu­ring Fiat Auto w Tu­ry­nie, a potem w za­kła­dzie w Melfi. Od 2007, po po­wro­cie do Pol­ski,  kie­ro­wał ob­sza­rem ja­ko­ści w Ty­chach, a od 2012 był kie­row­ni­kiem pro­duk­cji i lo­gi­sty­ki. An­to­ni Greń jest  żo­na­ty i ma dwóch synów.

Motofakty.pl, Autor: (ip)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997