Nowe Audi już wkrótce

Audi przy­go­to­wu­je nas do zbli­ża­ją­cej się pre­mie­ry, która od­bę­dzie się na sa­lo­nie sa­mo­cho­do­wym we Frank­fur­cie. Co to za model?

Wpraw­dzie firma jest na razie oszczęd­na w prze­ka­zy­wa­niu in­for­ma­cji na temat po­jaz­du, ale wiel­kość sa­mo­cho­du wi­docz­na na zdję­ciu świad­czy o tym, że bę­dzie to Audi A8/ S8 po fa­ce­li­ftin­gu. Spod bia­łych prze­ście­ra­deł wy­ło­ni­ło się koło z wę­glo­wo ce­ra­micz­ny­mi ha­mul­ca­mi oraz grill z logo pro­du­cen­ta.

Wiemy rów­nież, że sa­mo­chód bę­dzie wy­po­sa­żo­ny w naj­now­szą tech­no­lo­gię świa­teł Ma­trix LED z 25 in­dy­wi­du­al­ny­mi dio­da­mi, które po­ma­ga­ją m.in. przy do­świe­tla­niu za­krę­tów.

W peł­nej oka­za­ło­ści zo­ba­czy­my model w sierp­niu, a jego pu­blicz­ny de­biut od­bę­dzie się na wrze­śnio­wym sa­lo­nie sa­mo­cho­do­wym we Frank­fur­cie.

Autor: mk

Źródło: Onet


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997