Najtańszy samochód na świecie odświeżony

Model Tata Nano za­de­biu­to­wał w 2008 roku, a w sa­lo­nach po­ja­wił się w lipcu 2009 roku. Model kusił przede wszyst­kim ceną, a można go było nabyć już za ok. 9 tys. zł. Nie­ste­ty atrak­cyj­na ofer­ta za­miast przy­cią­gać, zda­wa­ła się od­stra­szać klien­tów i sprze­daż mo­de­lu spa­da­ła.

Firma Tata miała zmie­nić stra­te­gię ofe­ru­jąc nieco droż­szy i le­piej wy­po­sa­żo­ny Nano. Wraz z od­świe­że­niem po­jaz­du, obie­cu­je wię­cej „wspa­nia­ło­ści” niż do tej pory.

Pro­jek­tan­ci Taty zde­cy­do­wa­li się na do­da­nie chro­mo­wa­nej de­ko­ra­cji od fron­tu i zmia­nę zde­rza­ka, który ma teraz nieco uspor­to­wio­ny cha­rak­ter.

Wnę­trze otrzy­ma­ło nową kon­so­lę cen­tral­ną, me­ta­licz­ne de­ko­ra­cje oraz nową ta­pi­cer­kę. Po­nad­to, w nowym Nano znaj­dzie­my bez­klu­czy­ko­wy sys­tem otwie­ra­nia oraz sys­tem na­gło­śnie­nio­wy Am­phi­Stre­am z czte­re­ma gło­śni­ka­mi i łącz­no­ścią Blu­eto­oth.

Jako napęd model wy­ko­rzy­stu­je dwie jed­nost­ki o po­jem­no­ści 624 cm3. Ben­zy­no­wy wa­riant pro­du­ku­je 38 KM mocy i 51 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go, na­to­miast sil­nik na CNG ge­ne­ru­je 33 KM mocy i 45 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go.

Sprze­daż nowej Taty Nano rusza w lipcu, a cena pod­sta­wo­we­go mo­de­lu po­zo­sta­ła niska. Bę­dzie można go kupić już za 2555 do­la­rów (ok. 8300 zł). Pro­du­cent chce jed­nak sku­sić klien­tów sze­ro­ką gamą opcji wy­koń­cze­nia tego autka do­stęp­nych za do­dat­ko­wą opła­tą. Do wy­bo­ru bę­dzie od­mien­na od resz­ty sa­mo­cho­du barwa dachu, gra­fi­ki nad­wo­zia, różne wzory alu­mi­nio­wych ob­rę­czy i ze­staw do­dat­ków ae­ro­dy­na­micz­nych.

Źródło: Onet


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997