Najchętniej kupowane auta w Polsce w styczniu 2014 r.

W stycz­niu tego roku za­re­je­stro­wa­no w Pol­sce 32 316 no­wych sa­mo­cho­dów, czyli o 8,14 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej i o 4,27 wię­cej niż w grud­niu 2013 r. – podał Samar na pod­sta­wie da­nych Cen­tral­nej Ewi­den­cji Po­jaz­dów.

Zda­niem eks­per­tów Sa­ma­ru od licz­by tej na­le­ży jed­nak odjąć sza­co­wa­ny re­ek­sport, co spro­wa­dza wynik stycz­nio­wy do po­zio­mu 29 366 aut.

W stycz­niu za­re­je­stro­wa­no 2017 no­wych sa­mo­cho­dów oso­bo­wych z ho­mo­lo­ga­cją cię­ża­ro­wą, czyli tzw. aut z krat­ką – to o 1513,60 proc. wię­cej niż w grud­niu ub.r. i o 1059,20 proc. wię­cej w po­rów­na­niu do stycz­nia 2013 roku. To efekt wy­ko­rzy­sty­wa­nia przez firmy cza­so­wej moż­li­wo­ści peł­ne­go od­pi­su VAT od na­by­cia no­we­go auta.

Warto przyj­rzeć się wy­ni­kom sprze­da­ży w uję­ciu za­ku­pów do­ko­ny­wa­nych przez klien­tów in­dy­wi­du­al­nych, a więc bez za­ku­pów dla firm. Tutaj mo­de­le Skody spa­dły poza po­dium, a do pierw­szej dzie­siąt­ki prze­bo­jem wdarł się Volks­wa­gen Polo.

Toyota Auris – 642 szt.
Opel Corsa – 638 szt.
Volkswagen Polo – 574 szt.
Skoda Fabia – 573 szt.
Skoda Octavia – 497 szt.
Toyota Yaris – 446 szt.
Skoda Rapid – 434 szt.
Opel Astra – 340 szt.
Renault Clio – 324 szt.

Toyota Corolla – 296 szt.
W dal­szej czę­ści pre­zen­tu­je­my naj­po­pu­lar­niej­sze mo­de­le aut za­ku­pio­ne w Pol­sce w stycz­niu 2014 roku, za­rów­no przez klien­tów in­dy­wi­du­al­nych, jak i przez firmy.

Dane licz­bo­we po­cho­dzą z ser­wi­su carmarket.com.pl.

Zobacz galerię

Autor: Michał Szymaczek
Źródło: Onet