MF uspokaja przedsiębiorców, którzy zechcą sprzedać prywatny samochód

Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów uspo­ka­ja, że mimo zmia­ny prze­pi­sów o VAT przed­się­bior­cy, któ­rzy przy na­by­ciu np. sa­mo­cho­du nie mieli prawa do od­li­cze­nia VAT, nie będą mu­sie­li od­pro­wa­dzać tego po­dat­ku, je­że­li sprze­da­dzą auto po 1 stycz­nia 2014 r.

To dobra wia­do­mość dla ty­się­cy po­dat­ni­ków pro­wa­dzą­cych jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, któ­rzy sta­nę­li przed groź­bą ko­niecz­no­ści za­pła­ty VAT, gdyby chcie­li po 1 stycz­nia 2014 r. sprze­dać swój pry­wat­ny sa­mo­chód (ale także inne urzą­dze­nie czy ma­szy­nę) za­li­czo­ny do środ­ków trwa­łych firmy. Cho­dzi o sy­tu­ację, kiedy przed­się­bior­ca wcią­gnął do dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej i amor­ty­zo­wał wła­sny sa­mo­chód, przy na­by­ciu któ­re­go nie przy­słu­gi­wa­ło mu prawo do od­li­cze­nia VAT.

1 stycz­nia 2014 r. zmie­nia się usta­wa o VAT. No­we­li­za­cja prze­wi­du­je, że zwol­nio­na bę­dzie sprze­daż to­wa­rów „wy­ko­rzy­sty­wa­nych wy­łącz­nie na cele dzia­łal­no­ści zwol­nio­nej” z VAT, je­że­li po­dat­nik ku­pu­jąc taki towar nie miał prawa do od­li­cze­nia VAT. Obec­nie wa­run­kiem zwol­nie­nia jest tylko brak prawa do od­li­cze­nia VAT przy kup­nie ta­kie­go to­wa­ru.

Se­nior Con­sul­tant ze spół­ki Crido Ta­xand Mar­cin Brze­zin uważa, że nowe prze­pi­sy są mocno kon­tro­wer­syj­ne. Wy­ni­ka z nich bo­wiem, że w przy­pad­ku np. sa­mo­cho­du wy­ko­rzy­sty­wa­ne­go za­rów­no do czyn­no­ści zwol­nio­nych, jak i do czyn­no­ści opo­dat­ko­wa­nych VAT, jego sprze­daż trze­ba by opo­dat­ko­wać, nawet w sy­tu­acji nie od­li­cze­nia VAT przy na­by­ciu. W takim przy­pad­ku fi­sku­so­wi – po do­li­cze­niu po­dat­ku do­cho­do­we­go – trze­ba by oddać pra­wie po­ło­wę war­to­ści ta­kie­go sa­mo­cho­du.

Obawy jed­no­oso­bo­wych firm roz­wia­ło Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów. Rzecz­nicz­ka MF Wie­sła­wa Drożdż po­in­for­mo­wa­ła PAP, że spo­sób roz­li­cze­nia VAT od sprze­da­ne­go po 1 stycz­nia 2014 r. sa­mo­cho­du, przy na­by­ciu któ­re­go nie przy­słu­gi­wa­ło po­dat­ni­ko­wi prawo do od­li­cze­nia po­dat­ku, bę­dzie uza­leż­nio­ny od kon­kret­ne­go stanu fak­tycz­ne­go.

„Za­kła­da­jąc, że pry­wat­ny sa­mo­chód oso­bo­wy zo­stał prze­ka­za­ny do ma­jąt­ku firmy i wpro­wa­dzo­ny do ewi­den­cji środ­ków trwa­łych (pod­le­gał amor­ty­za­cji), a na­stęp­nie zo­stał prze­ka­za­ny na cele pry­wat­ne (…), wów­czas sprze­daż ta­kie­go sa­mo­cho­du nie bę­dzie pod­le­ga­ła opo­dat­ko­wa­niu po­dat­kiem VAT” – po­in­for­mo­wa­ła Dróżdż.

Rzecz­nicz­ka do­da­ła, że je­że­li taki sa­mo­chód nie zo­stał przez po­dat­ni­ka prze­ka­za­ny na cele pry­wat­ne, czyli sta­no­wi nadal ma­ją­tek firmy, wów­czas sprze­daż ta­kie­go sa­mo­cho­du bę­dzie pod­le­ga­ła opo­dat­ko­wa­niu VAT na za­sa­dach ogól­nych. „Jed­nak­że po­dat­nik bę­dzie mógł wów­czas za­sto­so­wać szcze­gól­ną pro­ce­du­rę wy­ni­ka­ją­cą z art. 120 ust. 4 usta­wy o po­dat­ku od to­wa­rów i usług (VAT marża – PAP)” – do­da­ła.

Wska­za­ła, że obie te za­sa­dy będą miały za­sto­so­wa­nie w przy­pad­ku za­ku­pu sa­mo­cho­du „na firmę”, je­że­li nie zo­stał na­li­czo­ny po­da­tek VAT, bo­wiem ku­pio­no go np. od osoby fi­zycz­nej nie­pro­wa­dzą­cej dzia­łal­no­ści bądź cho­dzi­ło o zakup sa­mo­cho­du zwol­nio­ne­go z VAT.

„Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów do­ko­na­ło ko­rzyst­nej dla przed­się­bior­ców wy­kład­ni no­wych prze­pi­sów. Jeśli taka bę­dzie prak­ty­ka sto­so­wa­nia prawa, to po­dat­ni­cy nie będą zmu­sze­ni do opo­dat­ko­wy­wa­nia sprze­da­ży to­wa­rów, przy któ­rych na­by­ciu nie mieli prawa do od­li­cze­nia VAT” – oce­nił w roz­mo­wie z PAP do­rad­ca po­dat­ko­wy w kan­ce­la­rii KNDP Kon­rad Piłat.

Jego zda­niem mi­ni­ster fi­nan­sów po­wi­nien wydać w tym za­kre­sie in­ter­pre­ta­cje ogól­ną, która bę­dzie dawać po­dat­ni­kom ochro­nę, gdyby w przy­szło­ści urzę­dy skar­bo­we zmie­ni­ły zda­nie. „Na­le­ży w niej szcze­gó­ło­wo wy­ja­śnić wszel­kie wąt­pli­wo­ści. Jedną z nich jest np. moż­li­wość za­sto­so­wa­nia pro­ce­du­ry VAT marża w przy­pad­ku, gdy po­dat­nik kupił nowy sa­mo­chód oso­bo­wy do celów pry­wat­nych i po ja­kimś cza­sie wpro­wa­dził go do ma­jąt­ku firmy. Z prze­pi­sów bo­wiem wy­ni­ka, że pro­ce­du­ra ta nie do­ty­czy to­wa­rów fa­brycz­nie no­wych. Nie wia­do­mo, czy MF zgo­dzi się, że w tym przy­pad­ku na­by­ciem jest wpro­wa­dze­nie po­jaz­du do ma­jąt­ku firmy” – za­zna­czył Piłat.

Zwró­cił także uwagę, że wy­co­fa­nie sa­mo­cho­du z ak­ty­wów przed­się­bior­stwa do ma­jąt­ku pry­wat­ne­go tylko w celu unik­nię­cia opo­dat­ko­wa­nia VAT jego sprze­da­ży może za­cząć bu­dzić wąt­pli­wo­ści, gdy do or­dy­na­cji po­dat­ko­wej zo­sta­nie wpro­wa­dzo­na klau­zu­la obej­ścia prawa, nad którą od dłuż­sze­go czasu pra­cu­je re­sort fi­nan­sów.

Onet.pl
Źródło: PAP