Koniec produkcji Łady Samary

Z linii mon­ta­żo­wej fa­bry­ki Avto­VAZ zje­chał ostat­ni model na­le­żą­cy do ro­dzi­ny Sa­ma­ra.

Łada Sa­ma­ra była pro­du­ko­wa­na przez fa­bry­kę Avto­VAZ od 1984 roku. W mo­de­lu wy­ko­rzy­sta­no sil­ni­ki po­wsta­łe przy współ­pra­cy z marką Po­rsche. Była to 1,1–li­tro­wa jed­nost­ka o mocy 55 KM, 1,3 li­tro­wy sil­nik pro­du­ku­ją­cy 65 KM oraz 75 konny motor o po­jem­no­ści 1,5 litra. Druga ge­ne­ra­cja Sa­ma­ry po­ja­wi­ła się w 1997 roku.

Swoją po­pu­lar­ność sa­mo­chód zdo­był przede wszyst­kim dzię­ki ni­skiej cenie, którą uzy­ska­no po­przez wy­ko­rzy­sta­nie tań­szych ma­te­ria­łów. Nie­ste­ty miało także wpływ na sporą ilość uste­rek.

Pod­czas ca­łe­go okre­su pro­duk­cji po­wsta­ło aż 5,2 mln eg­zem­pla­rzy tej Łady, a ostat­nią po­wsta­łą była pię­cio­drzwio­wa wer­sja hatch­back. Pro­duk­cję wer­sji sedan za­prze­sta­no już w ze­szłym roku. Marka zde­cy­do­wa­ła się po­sta­wić na no­wo­cze­śniej­szy model. Ofi­cjal­nym na­stęp­cą Sa­ma­ry jest Łada Gran­ta.

Jeśli ktoś chce jesz­cze kupić model Sa­ma­ra, to w sa­lo­nach po­jazd po­wi­nien znaj­do­wać się jesz­cze do po­ło­wy 2014 roku. Cena po­jaz­du roz­po­czy­na się od 274000 rubli (ok. 26 tys. zł).

Zobacz galerię
Autor: mk
Źródło: Onet