Mangata Holding: stabilna sytuacja finansowa pomimo niższego popytu na rynku

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa działająca w segmentach produkcji podzespołów i komponentów dla motoryzacji, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, po trzech kwartałach 2023 r. zaraportowała 748,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 6,3% rdr. Z uwagi na obniżony popyt rynkowy wszystkie trzy kluczowe segmenty Grupy odnotowały spadek przychodów. Wpływ na zaprezentowane wartości przychodów ze sprzedaży miała również presja cenowa (wynikająca z niższych cen surowców i materiałów oraz obniżonych dodatków energetycznych zwłaszcza gazowych), a także niższe poziomy kursów walut. Rentowność na sprzedaży brutto w raportowanym okresie wyniosła 21,2%. Wynik EBITDA Grupy za trzy kwartały 2023 r. wyniósł 100,1 mln zł wobec 133,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. Natomiast zysk netto w okresie styczeń-wrzesień br. wyniósł 49,4 mln zł, co oznacza spadek o 39,2% rdr.

– Zaprezentowane wyniki są efektem presji niższego popytu na rynku. Należy też zwrócić uwagę na bardzo wysoką bazę odniesienia z roku 2022. Analogiczny okres w ubiegłym roku był dla holdingu rekordowy. W przeciwieństwie do poprzedniego okresu doświadczyliśmy niższych wolumenowo poziomów sprzedaży, których spadek szczególne dał się odczuć w drugim i trzecim kwartale – stwierdził Leszek Jurasz, prezes zarządu, dyrektor generalny spółki Mangata Holding – Działamy w warunkach szczególnych, niestabilnej gospodarki wynikającej z wysokiej inflacji i zmiennych warunków geopolitycznych. Podejmujemy szereg decyzji mających na celu poprawę efektywności operacyjnej. Dotyczy to połączenia spółek w segmencie podzespołów do motoryzacji oraz procesu reorganizacji w segmencie armatury i automatyki przemysłowej. To wszystko ma podnieść konkurencyjność Grupy i jeszcze lepiej przystosować ją do dynamicznych zmian, jakie zachodzą w światowym przemyśle – dodał prezes.

Największy przychodowo segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów (prawie 57% udziału w przychodach Grupy), za który odpowiadają spółki Kuźnia Polska oraz Masterform, odnotował spadek przychodów ze sprzedaży o 6,1% rdr. do wartości 425 mln zł. Na sytuację w tym segmencie wpłynęły m.in. okresowe przestoje w fabrykach samochodów – strajki w USA czy sytuacja związana z wpływem czynników klimatycznych. Wyższy popyt na wyroby segmentu podzespołów dla motoryzacji i komponentów ukierunkowane do branży samochodów osobowych, częściowo zrekompensował spadki popytu z innych branż obsługiwanych przez spółki segmentu (w tym do maszyn rolniczych oraz hydrauliki). W perspektywie kolejnych miesięcy zakładane jest utrzymanie bezpiecznego portfela zamówień z branży automotive.

W segmencie elementów złącznych (Śrubena Unia) przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2023 r. wyniosły prawie 175,8 mln zł, co stanowi spadek o 6,1% rdr. W samym trzecim kwartale w segmencie odnotowano spadek popytu rynkowego w branży budowlanej i chemicznej. Częściowo spadki sprzedaży w tych sektorach amortyzowała sprzedaż do branży kolejowej i górniczej. Jednocześnie niższe poziomy cen surowców zwiększyły presje na obniżki cen.

Największy procentowo spadek przychodów (7,6% rdr.) odnotował segment armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama oraz Zetkama R&D), wypracowując w trudnych warunkach rynkowych sprzedaż w wysokości 145,6 mln zł. Na przełomie maja i czerwca 2023 r. segment odnotował znaczącą obniżkę poziomu zamówień, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach segmentu. Wpływ na niższe poziomy sprzedaży miały redukcje stanów magazynowych u klientów. W perspektywie kolejnych miesięcy Mangata zakłada, że popyt rynkowy będzie się utrzymywał na niższym poziomie. Na przyszłe wyniki wpływ będzie miała także dalsza presja cenowa wynikająca ze spadających cen surowców.

W segmencie armatury i automatyki przemysłowej został przeprowadzony proces reorganizacji, którego kluczowym celem była optymalizacja procesów produkcyjnych i skupienie produkcji w dwóch lokalizacjach. W efekcie wdrożenia projektu spółka Zetkama dokonała redukcji zatrudnienia w jednej z lokalizacji, co wpłynęło na obciążenie wyniku po trzech kwartałach 2023 r. kosztami jednorazowych odpraw (ok. 1,4 mln zł) i innymi kosztami związanymi z reorganizacją produkcji (0,6 mln zł). Działania związane z reorganizacją segmentu wpłynęły także na przemodelowanie i optymalizację oferty produktowej. W efekcie tej decyzji w wyniku za trzeci kwartały br. został ujęty odpis na część zapasów (ok. 1,5 mln zł). Reorganizacja pozwoli efektywniej wykorzystywać moce produkcyjne oraz uzyskać większe optymalizacje kosztowe w tym segmencie.

Pozostałymi istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki Mangaty Holding po trzech kwartałach 2023 r., były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu w ub.r. średnie ceny energii elektrycznej oraz ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków (ok. -2 mln zł).

Udział sprzedaży na rynki zagraniczne utrzymał się na poziomie jak w poprzednich okresach i wyniósł 70%. Holding zanotował aż 18,9% wzrost sprzedaży na pozostałych obsługiwanych rynkach (poza UE i Polską) – do wartości 170 mln zł. Skompensowało to w części mniejsze przychody na polskim rynku (spadek przychodów o 9,6% do 224,4 mln zł) i krajów Unii Europejskiej (spadek o 13,2% do 354,2 mln zł).

Dobra kondycja finansowa Mangata Holding

Struktura kapitałowa i zobowiązań Grupy jest stabilna. Zobowiązania długoterminowe stanowią 17,7% struktury pasywów, natomiast zobowiązania krótkoterminowe stanowią 23,6% struktury pasywów według stanu na 30 września 2023 r. 86% należności handlowych to należności bieżące, a spółki Grupy nie doświadczają problemów w obszarze spływu należności, dzięki czemu możliwe jest bieżące regulowanie zobowiązań handlowych. Struktura wiekowa zobowiązań handlowych jest na dobrym poziomie – około 88% salda na 30 września 2023 r. stanowią zobowiązania bieżące.

W okresie trzech kwartałów 2023 r. Grupa wygenerowała solidne, dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w kwocie 86 mln zł (w stosunku do 32 mln zł za okres styczeń-wrzesień 2022 r.). W głównej mierze jest to efekt mniejszej dynamiki przychodów ze sprzedaży, a co za tym idzie mniejszego zapotrzebowania na finansowanie kapitału obrotowego.

– Sytuacja finansowa holdingu jest bardzo dobra. Stan środków pieniężnych, linie kredytowe jak i bieżąca działalność operacyjna zapewnia Grupie Mangata odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. W prezentowanym okresie zmniejszyliśmy dług netto o ok. 9 mln zł – w stosunku do 30 czerwca 2023 r. – do wartości 188 mln zł. Pomimo spadku skumulowanej EBITDA za 12 miesięcy nasz wskaźnik zadłużenia netto pozostaje na bezpiecznym poziomie tj. 1,41 – podkreślił Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy spółki Mangata Holding.

Holding podtrzymuje oczekiwania dotyczące zamknięcia bieżącego roku, które były komunikowane podczas prezentacji wyników poprzednich kwartałów.

– Zakładamy przychody na poziomie ok. 940-960 mln zł, marżę EBITDA 13-14% a marżę zysku netto 6–7% – wskazał Kazimierz Przełomski. Jednocześnie Wiceprezes zasygnalizował – Czynnikami mogącymi wpłynąć na wskazane powyżej poziomy są realizacja założeń sprzedaży – szczególnie „efekt grudnia”, niepewność co do kształtowania się kursów walut – szczególnie EUR i USD, które wpłyną na wyceny rozrachunków w walucie, efekty inicjatywy optymalizacyjnych wdrażane w spółkach oraz ewentualne rekompensaty do cen energii elektrycznej zrealizowane jeszcze w roku 2023.

Pomimo niestabilnego otoczenia zewnętrznego Grupa Mangata Holding po trzech kwartałach br. wypracowała solidne wynik finansowe. W perspektywie najbliższych miesięcy holding oczekuje wpływu kolejnych, sukcesywnie wdrażanych projektów optymalizacyjnych.

– Efekty projektów przełożą się także na rok 2024. Spółki Grupy są w trakcie opracowywania budżetów na przyszły rok. Będziemy kontynuować realizację kluczowych założeń strategicznych dla poszczególnych segmentów, a szczególny nacisk będziemy kłaść na optymalne wykorzystanie dostępnych mocy produkcyjnych – zapewnił prezes Leszek Jurasz – W dłuższej perspektywie na popyt rynkowy we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy wpłynąć może spowolnienie gospodarcze, które coraz wyraźniej widać u naszych partnerów w Europie Zachodniej. Jednym ze sposobów przeciwdziałania negatywnym następstwom globalnego spowolnienia będzie dalsza dywersyfikacja dostawców i zróżnicowanie rynków odbiorców i zleceniodawców. Zarówno w kraju, jak i za granicą – podsumował prezes zarządu.

O spółce Mangata Holding:

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty z branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: podzespołów i komponentów dla motoryzacji (spółki: Kuźnia oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości).

W najbliższych latach spółka planuje dalszą integrację podmiotów tworzących Grupę, rozszerzenie portfela produktowego, wzrost organiczny oraz przemyślane akwizycje, w tym budowanie aktywności na rynkach Europy Zachodniej, która będzie wspierała rozwój wszystkich segmentów. Pozwoli to na dywersyfikację oferowanych produktów oraz pozyskanie nowych kontrahentów, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na wzrost wartości holdingu.

Źródło: strefainwestorow.pl


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997