Magna dementuje plotki o przejęciu FSO Żerań

Kilka dni temu „Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na” po­in­for­mo­wał o umo­wie po­mię­dzy fa­bry­ką FSO a ka­na­dyj­ską firmą Magna, na mocy któ­rej z fa­bry­ki na Że­ra­niu mia­ły­by być pro­du­ko­wa­ne auta marek MINI i In­fi­ni­ti. Jed­nak Ka­na­dyj­czy­cy zde­men­to­wa­li te in­for­ma­cje.
W wy­wia­dzie dla sta­cji TVN CNBC, przed­sta­wi­cie­le Magny po­in­for­mo­wa­li, że nie­pew­ność na eu­ro­pej­skim rynku mo­to­ry­za­cyj­nym po­wstrzy­mu­je ich przed pod­ję­ciem osta­tecz­nej de­cy­zji o ulo­ko­wa­niu in­we­sty­cji w tej czę­ści kon­ty­nen­tu. W związ­ku z tym umowa z ro­syj­ską spół­ką Aw­to­ZAZ, wła­ści­cie­lem FSO Żerań, a Magna na pewno nie zo­sta­nie pod­pi­sa­na w naj­bliż­szym cza­sie.

– „Na razie nie uru­cho­mi­my pro­duk­cji w fa­bry­ce w War­sza­wie. Na naszą de­cy­zję wpły­wa nie­pew­ność w eu­ro­pej­skim sek­to­rze mo­to­ry­za­cyj­nym oraz to­czą­ce się ne­go­cja­cje z klien­ta­mi. Jed­nak nasza stra­te­gia eks­pan­sji w Eu­ro­pie Wschod­niej wciąż jest ak­tu­al­na” – ko­men­tu­je przed­sta­wi­ciel ka­na­dyj­skiej firmy dla TVN CNBC.

Przy­po­mnij­my, że o za­in­te­re­so­wa­niu war­szaw­ską fa­bry­ką mó­wi­ło się już w kon­tek­ście pro­duk­cji aut marek Nis­san, Tata, a ostat­nio wła­śnie MINI i In­fi­ni­ti. Obec­nie wciąż jed­nak przy­szłość za­kła­dów na Że­ra­niu po­zo­sta­je nie­ja­sna. Magna In­ter­na­tio­nal to jed­nak z naj­więk­szych na świe­cie firm zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją czę­ści i pod­ze­spo­łów sa­mo­cho­do­wych.

Motofakty.pl,  Autor: (pp) źródło: tvnwarszawa.pl


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997