Komisja Europejska proponuje nowy cel polegający na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych UE o 90% do 2040 r

Komisja Europejska przedstawiła swoje przewidywane zalecenie dotyczące ustalenia celu ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r., rozpoczynając tym samym proces ustanawiania kolejnego przejściowego celu klimatycznego, na drodze do osiągnięcia neutralność klimatycznej do 2050 r.

Oprócz nowego ogłoszonego zalecenia Komisja przedstawiła wstępne szacunki dotyczące inwestycji (poza dużymi inwestycjami mających na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarki UE), które będą potrzebne do osiągnięcia nowego celu na rok 2040 w kluczowych obszarach, w tym w produkcji czystej energii i dekarbonizacji procesów przemysłowych, a także w ogrzewaniu i chłodzeniu budynków czy transporcie.

Według Komisji konieczne byłoby inwestowanie dodatkowych 1,5% PKB rocznie w porównaniu z poziomem z lat 2011–2020, przy czym zasoby będą przenoszone na mniej zrównoważone cele, takie jak dotacje do paliw kopalnych. W komunikacie Komisji przewidziano, że głównym źródłem tych inwestycji będzie sektor prywatny, któremu zostaną stworzone ramy polityczne zachęcające do inwestycji niskoemisyjnych i zniechęcające do inwestycji o dużej emisji dwutlenku węgla.

W ocenie skutków wskazano potrzebę inwestycji średniorocznych w wysokości około 660 miliardów euro w latach 2031–2050 w system energetyczny i 870 miliardów euro rocznie w sektorze transportu. Kluczowe obszary inwestycji skupiałyby się na dekarbonizacji procesów przemysłowych, poprawie efektywności energetycznej w energochłonnych gałęziach przemysłu, przejściu na elektryfikację oraz na produkcji zrównoważonych paliw alternatywnych dla transportu.

Komisja przewiduje, że sektor energetyczny dokona całkowitej dekarbonizacji wkrótce po 2040 r., a emisje pochodzące z transportu zmniejszą się do 2040 r. o prawie 80%.

Jednym z warunków politycznych określonych przez Komisję Europejską, aby umożliwić osiągnięcie zalecanego celu, było nawiązanie dialogu z kluczowymi interesariuszami, zwłaszcza z przemysłem i rolnictwem. Oświadczenie Komisji zostało wydane po tym, jak w ciągu ostatnich kilku tygodni rolnicy organizowali w całej UE bardzo widoczne protesty, koncentrując się głównie na kosztach i wpływie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska, a także kosztach energii i konkurencji ze strony importu. Emisje z rolnictwa, powstające głównie w wyniku uwalniania metanu i podtlenku azotu, stanowią około 11% emisji gazów cieplarnianych w UE.

Według doniesień mediów Komisja początkowo planowała zaproponować ambitny cel polegający na osiągnięciu 30% redukcji emisji metanu i azotu z sektora rolnego, czego nie uwzględniono w wydanym zaleceniu, stwierdzając jedynie, że „rolnictwo może również odegrać rolę w transformacji, zapewniając jednocześnie wystarczającą produkcję żywności w Europie, godziwe dochody i inne istotne usługi, takie jak zwiększanie zdolności gleb i lasów do magazynowania większej ilości dwutlenku węgla”.

W oświadczeniu Komisji przewidywano również udoskonalenie Zielonego Ładu tak, aby stał się „porozumieniem w sprawie dekarbonizacji przemysłu”, opierającym się na mocnych stronach przemysłu, w tym odnawialnych źródłach energii i elektrolizerach (do wytwarzania zielonego wodoru), Komisja rekomenduje także rozwiązania zwiększające krajowe moce produkcyjne w obszarach czystych technologii, w tym akumulatorów, pojazdów elektrycznych, pomp ciepła, fotowoltaiki, CCU /CCS, biogazu i biometanu. Aby pomóc zapewnić realizację celów w zakresie redukcji emisji przez przemysł należy wdrażać rozwiązania bazujące na gospodarce o obiegu zamkniętym, a także skupić się na ustalaniu cen emisji dwutlenku węgla i dostępie do finansowania.

Inne kluczowe aspekty zalecenia Komisji obejmowały wcześniejsze wdrożenie wychwytywania dwutlenku węgla, przy czym usuwanie dwutlenku węgla na skalę przemysłową uzupełniałoby usuwanie węgla w sposób naturalny oraz usuwanie na lądzie w celu sekwestracji dwutlenku węgla w biomasie i glebie, a także większy nacisk na sprawiedliwą transformację, zapewniając uwzględnienie w polityce klimatycznej tych grup społecznych, które są najbardziej bezbronne i stoją przed największymi wyzwaniami adaptacyjnymi.

Zalecenie Komisji rozpoczyna proces ustalania celu klimatycznego UE na rok 2040 wraz z wnioskiem ustawodawczym, który następna Komisja ma przedstawić po wyborach europejskich zaplanowanych na czerwiec.

 

Źródło: www.esgtoday.com