Gdy sprawca stłuczki lub wypadku uciekł z miejsca zdarzenia

W sytuacji gdy sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia, należy zawsze zawiadomić o tym fakcie policję. Funkcjonariusze policji dokonają zabezpieczenia śladów, spiszą protokół ze zdarzenia, w którym utrwalony zostanie także stan poszkodowanego samochodu i sytuacja pokolizyjna pojazdu.

Istotne jest także, aby rozpytać ewentualnych świadków, czy nie zapamiętali czegoś, co pomoże zidentyfikować zbiegłego sprawcę. Od świadków, którzy mogą opuścić miejsce zdarzenia zanim nadjedzie policja, warto zebrać dane osobowe i adresy tak aby można było ich później wskazać policji i zażądać ich przesłuchania. Wezwanie funkcjonariuszy policji i zabezpieczenie przez nich materiału dowodowego jest także istotne dla postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela, a ma na celu także chronić zgłaszającego przed podejrzeniem, że chce wyłudzić odszkodowanie i sam jest sprawcą szkody.

Kto pokryje szkodę?

Sytuacje, w której sprawca kolizji lub wypadu zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został ustalony, reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z ustawą został stworzony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Jest to specjalna instytucja, która wypłaca odszkodowania w przypadku gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i nie udało się ustalić jego tożsamości lub kiedy sprawca w chwili zdarzenia nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dodatkowo, o tym czy UFG wypłaci w takiej sytuacji odszkodowanie przesądza także rodzaj szkody (szkoda na osobie, szkoda na mieniu). W sytuacji, gdy występuje jedynie szkoda na mieniu, odszkodowanie powinno zostać pokryte z polisy AC poszkodowanego, a nie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Gdzie należy się zgłosić

Poszkodowany może zwrócić się do dowolnego Zakładu Ubezpieczeń, który oferuje ubezpieczenia komunikacyjne. Zakład taki ma obowiązek w każdej sytuacji przyjąć zgłoszenie, rozpatrzyć je, a następnie przekazać do Funduszu Gwarancyjnego, informując jednocześnie o tym fakcie zgłaszającego. Poszkodowany powinien pamiętać, że to na nim ciąży obowiązek wykazania faktu zaistnienia szkody i jej wysokości. Ważnym zatem jest zgromadzenie wszelkiej koniecznej dokumentacji dotyczącej szkody, a przede wszystkim jej wysokości. Zasadnym jest wstrzymanie się z dokonywaniem jakichkolwiek napraw pojazdu do czasu zbadania go przez rzeczoznawcę ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Szkoda na osobie a szkoda na mieniu

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z art. 98. ust 1 i 3 ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w przypadku szkody spowodowanej przez niezidentyfikowanego sprawcę, pokrywa szkody osobowe.

W przypadku szkody na mieniu można domagać się od UFG odszkodowania tylko wtedy, gdy w wyniku szkody u któregokolwiek z uczestników zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a jednocześnie szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości.

Należy pamiętać, iż zgodnie z ustawą naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, który posiada specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

W tym przypadku – szkody na mieniu – ustawa przewiduje dalsze ograniczenia. W sytuacji zgłoszenia szkody w pojeździe mechanicznym należy liczyć się z tym, że świadczenie UFG ulegnie zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro (tzw. franszyza redukcyjna). Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

Termin wypłaty odszkodowania

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek dokonać wypłaty odszkodowanie w terminie 30 dni. Termin ten liczy się jednak od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń, w którym szkoda została zgłoszona. W trakcie likwidacji szkody może się zdarzyć, że wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia – w tym terminie nie jest możliwa. W takiej sytuacji odszkodowanie powinno zostać wypłacone w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia wskazanych okoliczności.

Odszkodowanie z polisy AC poszkodowanego

W przypadku gdy poszkodowany posiada wykupione ubezpieczenie AC, a szkoda ogranicza się do szkody na mieniu i nie zachodzą opisane powyżej przypadki, w których świadczenie wypłaca UFG, odszkodowanie po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zostanie wypłacone z polisy AC, co niestety łączy się z utratą wypracowanych zniżek. Jeżeli sprawca zostanie odnaleziony już po likwidacji szkody i wypłacie świadczenia z polisy AC, to poszkodowanemu przysługuje roszczenie do ubezpieczyciela w którym sprawca miał wykupioną polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale jedynie w zakresie w jakim kwota wypłacona z ubezpieczenia dobrowolnego (AC) nie pokryła szkody w całości.

tb/ (wp.pl)