Ford Ka trafi do Europy

Ford Mu­stang po 50 la­tach wresz­cie za­wi­ta do Eu­ro­py, ale to nie je­dy­na no­wość jaką przy­go­to­wał pro­du­cent. Na rynek eu­ro­pej­ski trafi rów­nież model Edge oraz nowy Ka.

Jesz­cze nie­daw­no krą­ży­ły po­gło­ski, o za­koń­cze­niu pro­duk­cji tego po­jaz­du. Ford jed­nak szyb­ko je zde­men­to­wał, pre­zen­tu­jąc pro­to­typ nowej wer­sji sa­mo­cho­du. Ka miał swoją eu­ro­pej­ską pre­mie­rę na kon­fe­ren­cji Forda pod ha­słem Go Fur­ther.

Model jest nieco więk­szy niż obec­ny Ka, ale jego wy­gląd nie za­ska­ku­je. Zo­stał do­sto­so­wa­ny do nowej linii mo­de­lo­wej pro­du­cen­ta, zwłasz­cza dzię­ki gril­lo­wi przy­po­mi­na­ją­ce­mu po­jaz­dy Asto­na Mar­ti­na. Jeśli cho­dzi o wer­sję pro­duk­cyj­ną, to sa­mo­chód naj­praw­do­po­dob­niej po­zo­sta­nie bez zmian, no może z wy­jąt­kiem re­flek­to­rów, które przyj­mą grzecz­niej­szą formę.

Pod jego maską spo­dzie­wa­ny się 1-li­tro­we­go sil­ni­ka Eco­Bo­ost o mocy 80 KM oraz jed­nost­ki o po­jem­no­ści 1,5 litra pro­du­ku­ją­cej 111 KM.

Nowy Ka na po­cząt­ku trafi do sprze­da­ży w Bra­zy­lii, a na rynek eu­ro­pej­ski ma tra­fić za kilka lat.

Zobacz galerię

Autor: mk
Źródło: Onet


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997