Fiat zainwestował najwięcej w badania i rozwój w Polsce

In­sty­tut Nauk Eko­no­micz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk (INE PAN) opu­bli­ko­wał Ra­port o Naj­więk­szych In­we­sto­rach w Ba­da­nia i Roz­wój w Pol­sce w 2012 roku. W tym pre­sti­żo­wym ran­kin­gu Fiat Auto Po­land zde­cy­do­wa­nie zajął pierw­sze miej­sce przed Grupą Bumar i As­se­co Po­land.
Ra­port opra­co­wa­ny przez Sieć Na­uko­wą MSN INE PAN obej­mu­je 795 przed­się­biorstw i jest to je­dy­ne takie ze­sta­wie­nie/opra­co­wa­nie w Pol­sce.

Fiat Auto Po­land prze­wo­dzi w tym ran­kin­gu przez ostat­nie czte­ry lata. In­we­sty­cje w ba­da­nia i roz­wój sta­no­wią w Fiat Auto Po­land bar­dzo ważny czyn­nik wzro­stu kon­ku­ren­cyj­no­ści i ja­ko­ści pro­du­ko­wa­nych w ty­skiej fa­bry­ce Fiata sa­mo­cho­dów, ob­ni­że­niu kosz­tów pro­duk­cji i świad­czo­nych usług w ob­sza­rze han­dlu. Za­kład w Ty­chach to naj­więk­sza fa­bry­ka w Gru­pie Fiata w Eu­ro­pie. W ostat­nich pię­ciu la­tach w ty­skim za­kła­dzie Fiata zo­sta­ła uru­cho­mio­na pro­duk­cja czte­rech no­wych mo­de­li sa­mo­cho­dów: Fiat 500; Abarth 500; Ford KA i Lan­cia Yp­si­lon.

Za­kład w Ty­chach za­li­cza się do naj­lep­szych w świa­to­wym prze­my­śle sa­mo­cho­do­wym (szczy­ci się cer­ty­fi­ka­tem SI­LVER LEVEL i po­sia­da prawo do pre­sti­żo­we­go ty­tu­łu przed­się­biorstw „World Class Ma­nu­fac­tu­ring”, tj. po­sia­da­ją­cych i sto­su­ją­cych naj­lep­sze i naj­sku­tecz­niej­sze me­to­dy za­rzą­dza­nia sys­te­mem pro­duk­cyj­nym w skali świa­to­wej – otrzy­ma­nym od za­gra­nicz­nych au­dy­to­rów).

Fiat Auto Po­land stale współ­pra­cu­je z naj­lep­szy­mi uczel­nia­mi tech­nicz­ny­mi w kraju: Po­li­tech­ni­ką War­szaw­ską; Po­li­tech­ni­ką Ślą­ską i Aka­de­mią Tech­nicz­no-Hu­ma­ni­stycz­ną w Biel­sku-Bia­łej.

Pierw­sze trzy miej­sca:
1.    Fiat Auto Po­land    –    291 890 000 zł
2.    Grupa BUMAR       –   133 818 000 zł
3.    AS­SE­CO Po­land    –   114 041 000 zł

Motofakty.pl, Autor: (ip)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997