Fiat Panda 4×4 nagrodzony tytułem „SUV Roku 2012”

Nowy Fiat Panda 4×4 „zgar­nął” swe pierw­sze wy­róż­nie­nie w skali mię­dzy­na­ro­do­wej, uzy­sku­jąc tytuł „SUV Roku 2012″ przy­zna­ny przez jury kon­kur­su „Top Gear Awards 2012″ słyn­ne­go i pre­sti­żo­we­go ma­ga­zy­nu TOP GEAR, ma­ją­ce­go 1,9 mln czy­tel­ni­ków w Wiel­kiej Bry­ta­nii oraz 9,2 mln na świe­cie.
Za­ło­żo­ny w roku 1993 i współ­pra­cu­ją­cy z pro­gra­mem BBC ma­ga­zyn o tej samej na­zwie TOP GEAR ma ponad 25 za­gra­nicz­nych edy­cji lo­kal­nych, m.in. w Pol­sce, Chi­nach, Szwe­cji, Wło­szech, Nowej Ze­lan­dii, Ma­le­zji, Rosji, Por­tu­ga­lii, Ho­lan­dii, In­do­ne­zji oraz na Fi­li­pi­nach i Bli­skim Wscho­dzie.

Zda­niem dzien­ni­kar­skie­go jury TOP GEAR, nowy Fiat Panda 4×4 prze­wyż­sza wielu po­dob­nie wy­po­sa­żo­nych, choć droż­szych ry­wa­li, szcze­gól­nie pod wzglę­dem cha­rak­te­ry­sty­ki jezd­nej, kom­for­tu i wła­sno­ści te­re­no­wych. Spe­cjal­ną po­chwa­łę zy­skał re­wo­lu­cyj­ny, dwu­cy­lin­dro­wy sil­nik 0.9 Twi­nA­ir Turbo, współ­pra­cu­ją­cy z sze­ścio­stop­nio­wą prze­kład­nią ma­nu­al­ną, któ­rej ni­skie prze­ło­że­nie pierw­sze­go biegu za­pew­nia zna­ko­mi­tą trak­cję off-ro­ad i nie­sa­mo­wi­tą wprost ła­twość po­ko­ny­wa­nia wznie­sień.

„Jest dobry w te­re­nie. Może nawet nie ma tych ba­je­ranc­kich au­to­ma­tycz­nych szper, ale za to ma spryt­ny elek­tro­nicz­ny sys­tem kon­tro­li trak­cji, wy­star­cza­ją­ce prze­świ­ty i ni­skie prze­ło­że­nie je­dyn­ki” – mówi czło­nek jury TOP GEAR.  „Trak­cja na zbo­czu jest nad­zwy­czaj­na, po czę­ści dzię­ki ogu­mie­niu, ale także dla­te­go, że Panda jest lekka, więc nie musi aż tak bar­dzo wal­czyć z gra­wi­ta­cją. Ma także inne za­le­ty. Dłuż­sza jazda au­to­stra­dą nie męczy. Panda 4×4 jest aż tak kom­pak­to­wa, że może bez trudu la­wi­ro­wać po­mię­dzy drze­wa­mi albo gła­za­mi, które za­trzy­mu­ją nie­jed­ne­go, peł­no­wy­mia­ro­we­go off-ro­ade­ra.”

Fiat Panda 4×4 to je­dy­ny sa­mo­chód o na­pę­dzie 4WD (na czte­ry koła) w seg­men­cie „A”. Dzię­ki swoim wa­lo­rom tech­nicz­nym, kon­ku­ru­je z po­jaz­da­mi off-ro­ado­wy­mi o znacz­nie po­tęż­niej­szych wy­mia­rach (nie mó­wiąc już o ich wyż­szej cenie). Panda 4×4 po­sia­da ak­ty­wo­wa­ny au­to­ma­tycz­nie sys­tem na­pę­du typu „to­rque on de­mand”, sys­tem elek­tro­nicz­nej sta­bi­li­za­cji toru jazdy ESC oraz me­cha­nizm róż­ni­co­wy ELD o elek­tro­nicz­nie ogra­ni­cza­nym tar­ciu we­wnętrz­nym, który po­pra­wia trak­cję pod­czas ru­sza­nia i jazdy po na­wierzch­ni o rze­czy­wi­ście ni­skiej przy­czep­no­ści.
Motofakty.pl, Autor: (ip)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997