Ferrari otwiera drugi salon sprzedaży w Polsce

Fer­ra­ri po­sze­rza swoją sieć sprze­da­ży w Pol­sce. Drugi, ofi­cjal­ny salon tej wło­skiej marki bę­dzie znaj­do­wał się w Ka­to­wi­cach.
Ze wzglę­du na ro­sną­cą po­pu­lar­ność Fer­ra­ri w na­szym kraju, Włosi zde­cy­do­wa­li się na­wią­zać współ­pra­cę z ko­lej­nym de­ale­rem. Nowy salon bę­dzie znaj­do­wał się na Ślą­sku, a do­kład­niej w Ka­to­wi­cach przy ul. Ko­chlo­wic­kiej 14. Wciąż jed­nak nie wia­do­mo, kiedy roz­pocz­nie swoją dzia­łal­ność.

Przy­po­mnij­my, że pierw­szy salon Fer­ra­ri w Pol­sce otwar­to w 2010 roku w War­sza­wie.

Motofakty.pl, Autor: (pp)