Ferrari chce sprzedawać mniej aut

Szef Fer­ra­ri, Luca di Mon­te­ze­mo­lo, po­wie­dział, iż celem za­rzą­dza­nej przez niego marki jest sprze­daż mniej­szej ilo­ści sa­mo­cho­dów, niż do­tych­czas. Jed­no­cze­śnie, za­mie­rza zwięk­szyć zyski pod­kre­śla­jąc pre­stiż, jaki wiąże się z po­sia­da­niem auta pro­du­cen­ta z Ma­ra­nel­lo.
– „Kiedy ku­pu­jesz Fer­ra­ri, jed­no­cze­śnie ku­pu­jesz ma­rze­nie. Nasi klien­ci muszą mieć pew­ność, że nie jest to ma­rze­nie do­stęp­ne dla każ­de­go. Dla­te­go też spo­wol­ni­my nieco pro­ces pro­duk­cji” – po­wie­dział w wy­wia­dzie dla por­ta­lu „Autocar.co.uk” di Mon­te­ze­mo­lo.

Choć więk­szość pro­du­cen­tów dąży do zwięk­sze­nia sprze­da­ży, Fer­ra­ri wy­bra­ło od­mien­ną drogę. Celem tej marki na rok 2013 jest sprze­daż po­ni­żej 7 tys. mo­de­li. Dla po­rów­na­nia, w 2012 roku po­sia­da­cza­mi auta z Ma­ra­nel­lo stało się 7318 osób.

Zwięk­sze­nie zy­sków, po­mi­mo zmniej­sze­nia sprze­da­ży, ma być za­pew­nio­ne dzię­ki roz­bu­do­wie do­dat­ko­wych pa­kie­tów wy­po­sa­że­nia umoż­li­wia­ją­cych per­so­na­li­za­cję auta. Zda­niem di Mon­te­ze­mo­lo, w ten spo­sób zo­sta­nie także pod­nie­sio­ny pre­stiż zwią­za­ny z po­sia­da­niem Fer­ra­ri.

W pierw­szym kwar­ta­le 2013 roku, Fer­ra­ri sprze­da­ło o 4% wię­cej aut, niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie roku 2012, lecz zysk wzrósł o 36,5%.

Motofakty.pl, Autor: (pp)