Daimler prowadzi negocjacje z Aston Martinem

Rzecz­nicz­ka Da­im­le­ra Silke Wal­ters po­twier­dzi­ła wcze­śniej­sze in­for­ma­cje na temat ne­go­cja­cji, jakie pro­wa­dzo­ne są po­mię­dzy nie­miec­kim kon­cer­nem, a Aston Mar­ti­nem.
Wia­do­mość ta zo­sta­ła prze­ka­za­na w trak­cie wy­wia­du dla ser­wi­su „Bloomberg.com”. – „Obie stro­ny sza­nu­ją się wza­jem­nie, dla­te­go też nie mogę zdra­dzić żad­nych szcze­gó­łów ne­go­cja­cji. Mogę je­dy­nie po­wie­dzieć, że na chwi­lę obec­ną nie zo­sta­ły pod­ję­te żadne wią­żą­ce de­cy­zje” – wy­ja­śni­ła Wal­ters.

Ne­go­cja­cje mają zwią­zek z wy­ku­pie­niem 37,5% akcji Aston Mar­ti­na przez firmę In­ve­stin­du­strial, która jest bli­sko po­wią­za­na z Mer­ce­de­sem. Wła­ści­cie­le tej spół­ki na­ci­ska­ją na szefa bry­tyj­skiej marki, by ten pod­jął ści­słą współ­pra­cę z nie­miec­kim kon­cer­nem, jed­nak ten jest zwo­len­ni­kiem ne­go­cja­cji także z in­ny­mi pro­du­cen­ta­mi.

Nie­ofi­cjal­nie mówi się, że Aston Mar­tin po­trze­bu­je part­ne­ra, który udo­stęp­nił­by mu jed­nost­ki na­pę­do­we wraz z prze­kład­nia­mi i elek­tro­ni­ką ste­ru­ją­cą osprzę­tem. Obec­nie, Bry­tyj­czy­cy ko­rzy­sta­ją ze zmo­dy­fi­ko­wa­nych ukła­dów po­cho­dzą­cych jesz­cze z cza­sów współ­pra­cy z For­dem.

Motofakty.pl, Autor: (pp)