Czekają nas opóźnienia w rejestracji pojazdów?

Kie­row­cy, któ­rzy ze­chcą za­re­je­stro­wać auto po 22 czerw­ca, będą mu­sie­li uzbro­ić się w cier­pli­wość. Jak in­for­mu­je „Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na”, wy­ni­ka to z faktu, iż CEPiK nie zo­stał przy­sto­so­wa­ny do no­wych prze­pi­sów, które wła­śnie we­szły w życie.
Do­tych­czas, pro­ces re­je­stra­cji po­jaz­du po­le­gał na po­bra­niu da­nych tech­nicz­nych kon­kret­ne­go mo­de­lu z tzw. bazy re­fe­ren­cyj­nej, czyli ogól­ne­go ka­ta­lo­gu wszyst­kich po­jaz­dów. Na­stęp­nie, urzęd­ni­cy spraw­dza­li uzy­ska­ne in­for­ma­cje z bazą da­nych Cen­tral­nej Ewi­den­cji Po­jaz­dów i Kie­row­ców. Obie bazy da­nych były do­sto­so­wa­ne do sie­bie, dzię­ki czemu pro­ces re­je­stra­cji, o ile po­jazd nie był np. kra­dzio­ny, prze­bie­gał sto­sun­ko­wo szyb­ko.

Teraz może on jed­nak ulec wy­dłu­że­niu. W Pol­sce za­czę­ła bo­wiem obo­wią­zy­wać nowa dy­rek­ty­wa Unii Eu­ro­pej­skiej, która zmie­nia pro­ces re­je­stra­cji po­jaz­du. Teraz, baza re­fe­ren­cyj­na prze­sta­nie być już ak­tu­ali­zo­wa­na i zyska sta­tus po­moc­ni­czej. Głów­nym źró­dłem in­for­ma­cji na temat po­jaz­du bę­dzie wy­ciąg ze świa­dec­twa ho­mo­lo­ga­cji do­star­cza­ny bez­po­śred­nio przez pro­du­cen­ta.

Ze wzglę­du na brak ak­tu­ali­za­cji i mo­der­ni­za­cji, CEPiK nie jest jed­nak w sta­nie prze­two­rzyć tych in­for­ma­cji. Baza ta nie zo­sta­ła bo­wiem do­pa­so­wa­na do no­we­go źró­dła da­nych. We­dług in­for­ma­cji „DGP”, bez po­twier­dze­nia od CEPiK, urzęd­ni­cy nie będą mogli do­ko­nać re­je­stra­cji po­jaz­du.

MSW broni się twier­dząc, że pro­wa­dzi w tej spra­wie ne­go­cja­cje z do­staw­cą sys­te­mu, dzię­ki czemu za­cho­wa­na zo­sta­nie cią­głość w re­je­stra­cji sa­mo­cho­dów. Do tego czasu, moż­li­we są jed­nak opóź­nie­nia.

Motofakty.pl, Autor: (pp) źródło: Dziennik Gazeta Prawna