Citroen Cactus już wkrótce!

Na sa­lo­nie sa­mo­cho­do­wym we Frank­fur­cie Ci­tro­en po­ja­wi się z nowym mo­de­lem o na­zwie Cac­tus.

Pro­du­cent, oprócz po­ka­za­nia zdję­cia za­po­wia­da­ją­ce­go po­jazd nie ujaw­nił wielu in­for­ma­cji na jego temat. Wiemy je­dy­nie, że nowy kon­cept przyj­mie nazwę Cac­tus.

Sa­mo­chód naj­praw­do­po­dob­niej bę­dzie wy­glą­dem zbli­żo­ny do Ci­tro­ena C4 Pi­cas­so, w któ­rym wy­róż­nia­ją się pla­sti­ko­we na­kład­ki w dol­nej czę­ści, wą­skie re­flek­to­ry LED oraz cie­ka­wie wy­glą­da­ją­ce felgi. Kon­cept po­sia­da rów­nież zde­rza­ki „Air Bump”, które przy drob­nych ude­rze­niach po­zwa­la­ją unik­nąć za­ry­so­wań.

Wię­cej in­for­ma­cji pro­du­cent zdra­dzi na po­cząt­ku wrze­śnia.

Autor: mk

Źródło: Onet


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997