CEPiK wymaga modernizacji za 150 mln zł

We­dług in­for­ma­cji „Dzien­ni­ka Ga­ze­ty Praw­nej”, po za­le­d­wie dwóch la­tach od za­koń­cze­nia bu­do­wy Cen­tral­nej Ewi­den­cji Po­jaz­dów i Kie­row­ców, sys­tem ten wy­ma­ga prze­bu­do­wy. Koszt całej ope­ra­cji osza­co­wa­no na 150 mln zł.
W CE­PiK-u znaj­du­ją się in­for­ma­cje na temat sa­mo­cho­dów i mo­to­cy­kli oraz ich wła­ści­cie­li, jak rów­nież osób po­sia­da­ją­cych upraw­nie­nia do kie­ro­wa­nia po­jaz­da­mi. Jego bu­do­wę roz­po­czę­to w 2001 roku, a za­koń­czo­no do­pie­ro po 10 la­tach. Skarb Pań­stwa wydał na ten cel łącz­nie 325 mln zł.

Mimo to, po prze­pro­wa­dzo­nej w 2012 roku kon­tro­li, Mi­ni­ster­stwo Spraw We­wnętrz­nych pod­ję­ło de­cy­zję o mo­der­ni­za­cji tego sys­te­mu, która ma pod­nieść jego funk­cjo­nal­ność i ob­ni­żyć kosz­ty utrzy­my­wa­nia. Nie­ste­ty, pla­no­wa­ne zmia­ny zo­sta­ły wy­ce­nio­ne na 150 mln zł.

Obec­nie, koszt funk­cjo­no­wa­nia CEPiK w skali roku wy­no­si 45,6 mln zł.

Motofakty.pl, Autor: (pp) źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997