CARS 2020 – na rzecz silnego, konkurencyjnego i zrównoważonego europejskiego przemysłu samochodowego

Przemysł motoryzacyjny, z którym związanych jest 12 mln miejsc pracy, ma ogromne znaczenie dla dobrobytu Europy i tworzenia miejsc pracy. W perspektywie 2020 r. UE musi utrzymać światowej klasy przemysł samochodowy, produkujący najbardziej energooszczędne i najbezpieczniejsze pojazdy na całym świecie oraz zapewniający miliony miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji. Aby zrealizować ten cel, Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj plan działania CARS 2020, mający na celu wzmocnienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju tego sektora do roku 2020.

Komisja proponuje ogromny impuls innowacyjny poprzez usprawnienie badań i innowacji w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz ekologicznych pojazdów. Wzmocniona zostanie współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, aby zapewnić finansowanie innowacji i ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do kredytów. Unijny standardowy interfejs ładowania zagwarantuje pewność prawa niezbędną do ułatwienia przełomu w produkcji samochodów elektrycznych na dużą skalę.

Innowacje w przemyśle motoryzacyjnym będą również stymulowane poprzez kompleksowy pakiet środków na rzecz ograniczania emisji CO2, emisji zanieczyszczeń i hałasu. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój technologicznie zaawansowanych inteligentnych systemów transportowych (ITS).

Jednocześnie Komisja proponuje rozwiązanie palących problemów tego sektora. W odpowiedzi na spadek popytu na europejskich rynkach samochodowych i zapowiedzi zamknięcia zakładów, w listopadzie Komisja zgromadzi producentów samochodów, przedstawicieli związków zawodowych oraz ministrów przemysłu przed następną Radą ds. Konkurencyjności. Celem będzie przegląd środków, aby zareagować na obecny kryzys w sposób skoordynowany. Przemysł samochodowy ma istotne znaczenie w całej Europie, dlatego niezbędna jest reakcja na poziomie europejskim. Reakcja ta powinna skupić się na nadwyżkach zdolności produkcyjnych, inwestycjach społecznych i technologicznych, jak również na pomocy państwa i środkach po stronie popytu; następnie odbędzie się dyskusja na najwyższym szczeblu politycznym.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: „Europa produkuje najlepsze samochody na świecie. Komisja pragnie, aby Europa utrzymała tę wiodącą rolę, a nawet zwiększyła swoją przewagę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dlatego Komisja przedstawia dzisiaj strategię dla przemysłu motoryzacyjnego UE i podejmie również natychmiastowe działania, których celem będzie skoordynowanie wysiłków w celu przezwyciężenia aktualnych trudności tego sektora i dotykającej go restrukturyzacji. Przedstawiany plan w zakresie motoryzacji jest pierwszym owocem realizacji strategii Komisji na rzecz nowej rewolucji przemysłowej, którą przedstawiliśmy w dniu 10 października. Sektor motoryzacyjny posiada wszelkie cechy niezbędne, aby przezwyciężyć istniejące problemy, zachować konkurencyjność, stać się bardziej zrównoważonym i utrzymać bazę produkcyjną w Europie. Co więcej, ze względu na efekt mnożnikowy w gospodarce, przemysł samochodowy powinien nadać silny impuls do utrzymania silnej bazy przemysłowej w Europie. Przedstawiony dzisiaj plan działania pozwoli nam na zapewnienie tej branży pełnego wsparcia politycznego”.

Globalizacja i nowe technologie stwarzają możliwości w coraz bardziej konkurencyjnym sektorze
Nadchodząca dekada przyniesie prawdopodobnie znaczny wzrost sprzedaży samochodów w krajach o gospodarkach wschodzących. Da to unijnemu przemysłowi samochodowemu możliwości, którym towarzyszy jednak silna presja na poprawę zrównoważenia oraz stawienie czoła rosnącej światowej konkurencji.

Plan działania obejmuje konkretne propozycje inicjatyw politycznych, aby:

 1. promować inwestycje w zaawansowane technologie i innowacje w dziedzinie ekologicznych pojazdów, na przykład poprzez:
 • kompleksowy pakiet środków zmierzających do ograniczenia emisji CO2, emisji zanieczyszczeń i hałasu;
 • wprowadzanie środków w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym inteligentnych systemów transportowych;
 • wdrożenie infrastruktury dla paliw alternatywnych (elektryczność, wodór i gaz ziemny);
 • unijną normę w zakresie interfejsów ładowania pojazdów elektrycznych;
 • europejską inicjatywę na rzecz ekologicznych pojazdów w ramach programu „Horyzont 2020” w celu promowania inwestycji w badania i innowacje.

 1. poprawić warunki rynkowe, na przykład poprzez:
 • wzmocnienie jednolitego rynku dla pojazdów dzięki lepszemu systemowi homologacji typu, w tym nadzorowi rynkowemu, w celu uniknięcia nieuczciwej konkurencji;
 • usprawnienie zachęt finansowych stosowanych w dziedzinie ekologicznie czystych pojazdów;
 • spójne stosowanie zasad inteligentnych regulacji, w tym stosowanie testu konkurencyjności w odniesieniu do najważniejszych inicjatyw politycznych; ma to pomóc ocenić wpływ najważniejszych inicjatyw politycznych na przemysł motoryzacyjny.

 1. wspierać przemysł w dostępie do rynku światowego poprzez:
 • zawarcie zrównoważonych umów handlowych, wnikliwą ocenę skumulowanego wpływu tych umów, a także wsparcie i kontynuację dwustronnych dialogów z głównymi partnerami z państw trzecich; oraz
 • nasilenie prac nad międzynarodową harmonizacją przepisów dotyczących pojazdów; ostatecznym celem jest międzynarodowa homologacja typu pojazdu i ogólnoświatowe wymogi bezpieczeństwa w odniesieniu do pojazdów elektrycznych i ich akumulatorów.

 1. wspierać inwestycje w umiejętności i szkolenia towarzyszące zmianom strukturalnym i uprzedzające przyszłe potrzeby w zakresie zatrudnienia i umiejętności, np. poprzez zachęcanie do korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Kolejne kroki
Komisja i państwa członkowskie muszą teraz wdrożyć zapowiedziane działania polityczne. Rolą przemysłu motoryzacyjnego będzie osiągnięcie nowych, ambitnych celów. Aby monitorować ten proces, a następnie kontynuować dialog z zainteresowanymi stronami, ustanowiony zostanie specjalny proces o nazwie „CARS 2020”.

Dane liczbowe dotyczące przemysłu samochodowego w Europie
Przemysł motoryzacyjny jako całość (producenci pojazdów, łańcuch dostaw i rynek towarów i usług posprzedażnych, w tym tysiące małych i średnich przedsiębiorstw) ma strategiczne znaczenie dla gospodarki europejskiej, reprezentując 12 mln bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, 4 proc. PKB i 90 mld euro nadwyżki handlowej (w 2011 r.). Sektor ten jest największym inwestorem prywatnym w badania i innowacje, przeznaczającym na ten cel ok. 30 mld euro rocznie.

Kontekst
Plan działania stanowi pierwszy krok w realizacji nowych priorytetów politycznych zaproponowanych w niedawnym komunikacie Komisji w sprawie polityki przemysłowej. Plan ten opiera się na wynikach prac grupy wysokiego szczebla CARS 21, w której skład wchodziło siedmiu komisarzy, jak również przedstawiciele państw członkowskich i głównych zainteresowanych stron (w tym przedstawiciele przemysłu i organizacji pozarządowych). Grupa CARS 21, której działalność wznowiono w 2010 r., przyjęła w czerwcu 2012 r. sprawozdanie końcowe.

MEMO/12/845 (więcej informacji na temat wizji dla przemysłu motoryzacyjnego w 2020 r. i działań zapowiedzianych przez Komisję).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej CARS 21.

Kontakt:
Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)
Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997