BMW serii 2 jeszcze w 2013 roku

Jesz­cze w tym roku BMW za­pre­zen­tu­je cał­ko­wi­cie nowy model, serię 2. Auto bę­dzie miało swoją pre­mie­rę pod­czas wrze­śnio­wych tar­gów mo­to­ry­za­cyj­nych we Frank­fur­cie.
Po­dob­nie jak w przy­pad­ku więk­szej serii 4, które ma prze­jąć rolę serii 3 coupe, tak rów­nież seria 2 bę­dzie po­zy­cjo­no­wa­na jako spor­to­wa wer­sja „je­dyn­ki”. Po­cząt­ko­wo, nowy model ma być ofe­ro­wa­ny w od­mia­nach 218i, 225i oraz 220d. W przy­szło­ści, do ofer­ty trafi rów­nież uspor­to­wio­ny model M235i i naj­bar­dziej ra­dy­kal­na ze wszyst­kich wer­sji – M2.

Pro­duk­cja BMW serii 2 roz­pocz­nie się w li­sto­pa­dzie 2013 roku, zaś pierw­sze eg­zem­pla­rze tego auta tra­fią do klien­tów wio­sną 2014. Stan­dar­do­wo, „dwój­ka” bę­dzie ofe­ro­wa­na z na­pę­dem na tylną oś, zaś opcjo­nal­nie do­stęp­ny bę­dzie rów­nież napęd 4×4.

Motofakty.pl,  Autor: (pp)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997