PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – 2/2021

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie przez zespół autorów modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 3 zawodów z branży motoryzacyjnej w zakresie staży uczniowskich, Zamawiający Polska Izba Motoryzacji, realizująca projekt nr POWR.02.15.00-00-2002/20, reprezentowana przez komisję w składzie:

  1. BOŻENA OLEKSY – PRZEWODNICZĄCA
  2. KRZYSZTOF ŚWIERK – ZASTĘPCA
  3. MAGDALENA SZCZYPIŃSKA – SEKRETARZ

Dokonała otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi będącej przedmiotem ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2021

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej”,

POWR.02.15.00-00-2002/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasad konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe 2_2021