Alians Renault Nissan mocniej „przyklepany”

Jeszcze w połowie kwietnia br. Rada Administrująca Renault zwróciła uwagę na fakt, że trwałość istnienia i wyniki Aliansu są od momentu jego powstania w 1999 r. oparte na równowadze udziałów Renault i Nissana. Od tamtej chwili trwały negocjacje pomiędzy dwoma akcjonariuszami – Skarbem Państwa i Nissanem – w celu opracowania mocnej umowy, która zapewniłaby trwałe istnienie Aliansu i ułatwiła jego rozwój.

Rada Administrująca Renault zatwierdziła trzy punkty porozumienia:

– Utrzymanie zasady, zgodnie z którą jedna akcja Renault daje prawo do dwóch głosów, od dnia 1 kwietnia 2016 r., oraz porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa a Renault ograniczającym prawo głosu Skarbu Państwa do 17,9%.
– Niewykonywanie prawa głosu Nissana z tytułu posiadanych akcji Renault;
– Zawarcie porozumienia pomiędzy Renault a Nissanem o nieingerowaniu Renault w zarządzanie Nissanem, zgodnie z obowiązującą od 16 lat praktyką.

Ograniczenie praw głosu Skarbu Państwa dotyczy w szczególności wszystkich uchwał wchodzących w zakres uprawnień walnego zgromadzenia akcjonariuszy, z wyłączeniem uchwał dotyczących wypłaty dywidendy, mianowania i odwoływania członków rady administrującej reprezentujących Skarb Państwa, zbycia ponad połowy aktywów Renault, określonych w przepisach układów niezatwierdzanych przez przedstawicieli Skarbu Państwa. Ograniczenie praw głosu nie będzie miało zastosowania do sytuacji wyjątkowych, takich jak zmiana lub rozwiązanie umowy założycielskiej Aliansu (RAMA), wykonanie przez Nissana prawa do głosu z tytułu posiadanych akcji Renault, publicznej oferty kupna akcji Renault, przekroczenia progu 15% posiadanego kapitału lub praw głosu przez innego akcjonariusza, w tym Nissana.

Nieingerowanie przez Renault w zarządzanie Nissanem dotyczy decyzji akcjonariuszy Nissana związanych z mianowaniem, odwoływaniem i wynagrodzeniem członków rady administrującej Nissana oraz uchwał wnoszonych przez akcjonariusza i nieprzyjętych przez Radę Administrującą Nissana.

Umowa ma zasadnicze znaczenie dla zaufania pomiędzy Renault a Nissanem, dzięki której pracownicy Aliansu będą mogli pracować nad zapewnieniem Aliansowi miejsca w pierwszej trójce światowych koncernów samochodowych. Po dyskusji Rada Administrująca jednogłośnie potwierdziła swoje zaufanie do Prezesa Renault, Carlosa Ghosna.

źródło: Renault-Nissan

AUTOR:  WNP.PL (AG)