5.07.2022, DEBATA: Przyszłość dualnej edukacji zawodowej w Polsce

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych zapraszamy na debatę „Przyszłość dualnej edukacji zawodowej w Polsce

TERMIN: 5.07.2022

MIEJSCE: Warszawa, ul. Zielna 37

GODZ.: 16:00 – 18:00

Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Instytut Spraw Publicznych

zapraszają na debatę pt.

Przyszłość dualnej edukacji
zawodowej w Polsce

REJESTRACJA

Polscy przedsiębiorcy w ostatnich latach zmagają się z rosnącym deficytem wykwalifikowanych pracowników. Problem ten dotyczy szczególnie stanowisk, na których zatrudniany jest personel techniczny średniego szczebla i robotnicy wykwalifikowani. Brakuje dobrych fachowców i rzemieślników. Wielu kandydatów nie jest dostatecznie przygotowanych do wykonywania swojej pracy, co wiąże się z koniecznością kosztownego ich przysposobienia lub składania odpowiednio atrakcyjnej oferty pracownikom już zatrudnionym w innych firmach.

Problemom tym mogłoby zaradzić wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe, w tym szczególnie branżowe. To w szkołach branżowych pierwszego stopnia, które w 2017 roku zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe, kształcą się pracownicy młodociani. Zdobywają w nich niezbędną wiedzę teoretyczną i ogólną, jednocześnie szkoląc się praktycznie w rzeczywistym środowisku pracy. Firmy przyjmujące tych młodych ludzi to w dużej części mikro- i małe przedsiębiorstwa, nierzadko należące do rzemiosła.

Jednakże szkolnictwo zawodowe w latach dziewięćdziesiątych znalazło się w głębokim kryzysie, który w znacznej mierze utrzymuje się nadal. Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych w latach 2000-2015 zmniejszyła się o dwie trzecie. Dopiero w ostatnich latach, wskutek podjętych przez kolejne rządy reform i wysiłków ze strony partnerów społecznych, nastąpiła stabilizacja ich liczby, a nawet nieznaczny jej wzrost. Nadal jednak szkoły branżowe postrzegane są przez dużą część młodzieży kończącej szkoły podstawowe oraz rodziców jako gorszy segment edukacji. W dalszym ciągu uznaje się je za szkoły drugiego wyboru, niedające należytych perspektyw sukcesu zawodowego i spełniających ambicji młodego pokolenia. Tymczasem kwalifikacje możliwe do zdobycia w ramach edukacji zawodowej nierzadko wiążą się z korzystnymi perspektywami co do przyszłej kariery, zaś praktyczna nauka zawodu w formule dualnej w wielu przypadkach gwarantuje kontynuację zatrudnienia u tego samego pracodawcy, u którego zdobywało się zawodowe szlify.

Właśnie poprawie wizerunku edukacji zawodowej – a także innym ważnym aspektom jej funkcjonowania, takim jak zwiększenie zaangażowania firm w praktyczną naukę zawodu w formule dualnej, poprawa jakości kształcenia w szkołach branżowych oraz wzmocnienie dialogu społecznego wokół oferty edukacyjnej – będzie poświęcona debata 5 lipca, do której zaprosiliśmy przedstawicieli interesariuszy systemu edukacji zawodowej.

Program debaty

Przywitanie

Krzysztof Getka – Fundacja im. Friedricha Eberta, Biuro w Warszawie
Dominik Owczarek, Dyrektor Programu Polityki Społecznej, Instytut Spraw Publicznych

Prezentacja wprowadzająca 

Maciej Pańków, Analityk w Instytucie Spraw Publicznych

Paneliści:
•    Tomasz Madej, p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji
•    Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego
•    Katarzyna Siemienkiewicz, radczyni prawna Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
•    Gerard Skroński, Sekretarz Rady Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność
•    Dr Jörg Markowitsch, członek zarządu 3S Unternehmensberatung GmbH, ekspert CEDEFOP


Moderacja: Sławomir Jeneralski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Debata finansowana jest przez Fundację im. Friedricha Eberta, Biuro w Warszawie

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „INVOLVE – Angażowanie partnerów społecznych w kształtowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego: badanie wkładu partnerów społecznych w projektowanie, reformę i wdrażanie systemu” współfinansowanego ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.