10 nowych fabryk Volkswagena

Volks­wa­gen przed­sta­wił plany do­ty­czą­ce bu­do­wy no­wych fa­bryk. Więk­szość z nich ma po­wstać w Chi­nach.
Takie oświad­cze­nie wydał szef Volks­wa­ge­na, Mar­tin Win­ter­korn. Plany zwią­za­ne z bu­do­wą no­wych fa­bryk są ele­men­tem stra­te­gii umac­nia­nia po­zy­cji na świa­to­wym rynku. Ze wzglę­du na lo­ka­li­za­cję aż 7 z pla­no­wych 10 no­wych za­kła­dów w Chi­nach, nie­miec­ki kon­cern nie ukry­wa, że pla­nu­je eks­pan­sję na roz­wi­ja­ją­cych się ryn­kach azja­tyc­kich.

Poza Chi­na­mi, Volks­wa­gen za­mie­rza wy­bu­do­wać rów­nież nowe fa­bry­ki w Ame­ry­ce Pół­noc­nej. Ma to zwią­zek z pla­na­mi do­ty­czą­cy­mi wpro­wa­dze­niem na tam­tej­szy rynek aż pię­ciu cał­ko­wi­cie no­wych mo­de­li, za­pro­jek­to­wa­nych od pod­staw z myślą o klien­tach ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Ka­na­dy i Mek­sy­ku. Jed­nym z nich bę­dzie nowy SUV – pro­duk­cyj­na wer­sja wi­docz­ne­go na zdję­ciu pro­to­ty­pu Cross­Blue.

Motofakty.pl, Autor: (pp)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997