W 2015 roku Chińczycy kupią 25 mln aut?

We­dług agen­cji Blo­om­berg, ob­ser­wo­wa­ny od kilku lat wzrost sprze­da­ży sa­mo­cho­dów w Chi­nach spra­wi, że już w 2015 roku bę­dzie tam sprze­da­wa­nych wię­cej aut, niż w USA, Ja­po­nii i Niem­czech łącz­nie.
Obec­nie, Pań­stwo Środ­ka jest (wraz z In­dia­mi) naj­pręż­niej roz­wi­ja­ją­cym się ryn­kiem mo­to­ry­za­cyj­nym na na­szym glo­bie. Choć nie jest on już tak gwał­tow­ny, jak w la­tach 2008-2010, to popyt na sa­mo­cho­dy w Chi­nach stale ro­śnie. Sza­cu­je się, że w roku 2015 na­byw­ców znaj­dzie tam aż 25,5 mln aut.

To wła­śnie dla­te­go oczy naj­więk­szych świa­to­wych kon­cer­nów mo­to­ry­za­cyj­nych są zwró­co­ne w kie­run­ku tego azja­tyc­kie­go pań­stwa. Łącz­ne in­we­sty­cje w tym sek­to­rze chiń­skiej go­spo­dar­ki mogą się­gnąć bli­sko 40 mld do­la­rów. Obec­nie, sprze­daż aut w Pań­stwie Środ­ka sza­co­wa­na jest na 16 mln rocz­nie. To o 11% wię­cej, niż w roku ubie­głym. Dla po­rów­na­nia, w USA sprze­da­je się ok. 14 mln po­jaz­dów oso­bo­wych.

Motofakty.pl, Autor: (pp)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997