W 2014 roku w Europie czeka nas wzrost sprzedaży aut?

Pol­ska Agen­cja Pra­so­wa in­for­mu­je, że zda­niem Sto­wa­rzy­sze­nia Eu­ro­pej­skich Pro­du­cen­tów (ACEA), w 2014 roku licz­ba nowo re­je­stro­wa­nych po­jaz­dów wzro­śnie o 2%. Tym samym Eu­ro­pa po­wo­li zmie­rza ku za­koń­cze­niu sze­ścio­let­nie­go okre­su spad­ku sprze­da­ży.
Fot: Archiwum PolskapresseLicz­ba re­je­stra­cji no­wych sa­mo­cho­dów w Unii Eu­ro­pej­skiej spa­dła w ubie­głym roku o 1,7%, do 11,85 mln. To naj­niż­szy po­ziom od 1995 roku. Spa­dek był jed­nak mniej­szy od pro­gno­zo­wa­ne­go, gdyż przez ostat­nie czte­ry mie­sią­ce 2013 roku no­to­wa­no wzrost sprze­da­ży, a w grud­niu na­stą­pił skok o 13,3%.

W pierw­szym pół­ro­czu spad­ki za­no­to­wa­ła m.in. PSA o 13,3%, GM o 10,9% i Volks­wa­gen ze spad­kiem na po­zio­mie 3,7%. Stra­ty liczy także Ford i Fiat. Wzrost sprze­da­ży za­no­to­wa­ły m.in. Ja­gu­ar i Land Rover, Honda oraz Kia.

Zgod­nie z sza­cun­ka­mi, wy­no­szą­ce­mu 1,4% wzro­sto­wi go­spo­dar­cze­mu Unii Eu­ro­pej­skiej bę­dzie to­wa­rzy­szy­ło zwięk­sze­nie pro­duk­cji prze­my­słu sa­mo­cho­do­we­go o 2%. Takie in­for­ma­cje prze­ka­zał Phi­lip­pe Varin, pre­zes ACEA i szef fran­cu­skie­go kon­cer­nu sa­mo­cho­do­we­go PSA Peu­ge­ot Ci­tro­en. Jed­no­cze­śnie ozna­cza to osią­gnię­cie po­zio­mu 12 mln sztuk. Dla po­rów­na­nia w roku 2007 było to nie­mal 16 mln sztuk.

Autor: (mm) źródło Polska Agencja Prasowa