Ursus Bus (wstępnie) sprzedany

W ramach rozpoczętej niedawno restrukturyzacji, 28 grudnia 2018 roku Ursus S.A. sprzedał pakiet większościowy Ursus Bus do PG Energy Capital Management Sp. z o.o.
Umowa zawiera wstępne warunki sprzedaży wszystkich posiadanych przez Ursus SA akcji spółki Ursus Bus S.A., stanowiących 77,3% kapitału zakładowego spółki zależnej. Kupujący zobowiązał się nabyć akcje za kwotę nie mniejszą niż 34 mln zł oraz nie większą niż 34.5 mln zł, jeśli do dnia 31 marca 2019 r. spełnią się wszystkie poniższe warunki:
– przedłożenie przez Ursus prawomocnego postanowienia Sędziego
Komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż akcji na warunkach określonych w zawartej warunkowej umowie sprzedaży, wydanego w ramach przyspieszonego postępowania układowego;
– otrzymanie zgody mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) na zawarcie umowy przejęcia długu, na podstawie której Kupujący przejmie całe zadłużenie Ursus wobec Banku (czym zostanie rozliczona cena Akcji);
– złożenie oświadczenia woli przez Bank o zwolnieniu wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku;
– pozyskanie przez Kupującego finansowania działalności URSUS BUS S.A. w kwocie nie niższej niż 40 mln zł zł.

Zapłata ceny za Akcje nastąpi w dniu zamknięcia – m.in. zawarcia umowy rozporządzającej, poprzez przejęcie całego długu Ursus w mBanku (wysokość długu jest równa z ceną Akcji) przez PG Energy Capital Management (co spowoduje wygaśniecie całego zobowiązania Ursus względem mBanku), a także po otrzymaniu przez Ursus zgody Banku na zwolnienie wszystkich zabezpieczeń ustanowionych w związku z przejętym przez Kupującego zadłużeniem.

Źródło: www.evertiq.pl