Toyota rezygnuje z dwóch modeli

To­yo­ta chce zre­zy­gno­wać z pro­duk­cji dwóch spor­to­wych mo­de­li. Powód? Są zbyt dro­gie.

Pierw­szym z nich, jest GT 86 w wer­sji Ca­brio. Pro­du­cent uważa, że roz­wój tego mo­de­lu po­chło­nie zbyt duże kosz­ty, a po­nad­to nie spo­dzie­wa się zbyt wy­so­kiej sprze­da­ży.

Re­zy­gna­cja mo­de­lu jest za­sko­cze­niem, zwłasz­cza, że w marcu na sa­lo­nie sa­mo­cho­do­wym w Ge­ne­wie To­yo­ta za­pre­zen­to­wa­ła kon­cept FT 86. Model miał zba­dać re­ak­cję pu­bli­ki na sa­mo­chód – chyba wy­pa­dła naj­le­piej.

Toyta za mało opła­cal­ną uzna­ła też tur­bo­do­ła­do­wa­ną wer­sję GT 86.

Autor: mk, Źródło: Onet


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997