Top 10: Niskobudżetowe wersje znanych marek

W dobie kry­zy­su go­spo­dar­cze­go szcze­gól­nie ważne jest, aby pro­du­cen­ci mo­to­ry­za­cyj­ni wzbo­ga­ca­li swoją ofer­tę o sa­mo­cho­dy ni­sko­bu­dże­to­we. Jak to jed­nak zro­bić nie psu­jąc wła­snej marki? Wy­star­czy wy­ko­rzy­stać w tym celu ist­nie­ją­cą już firmę! Tak przy­naj­mniej zro­bił Volks­wa­gen, Re­nault, Chry­sler, To­yo­ta czy Ge­ne­ral Mo­tors.

Zobacz galerię

Autor: Kuba Brzeziński
Źródło: Onet