Szkolenie z klimatyzacji wg przepisów nowej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

 

 

Szkolenie z klimatyzacji wg przepisów nowej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Szkolenie kończy się uprawnieniami do obsługi serwisowej klimatyzacji wg art. 37 ust. 1 ww. ustawy.

„Osoba fizyczna wykonująca czynność polegającą na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 307/2008” …..

Temat szkolenia:

Budowa, działanie, diagnostyka i obsługa klimatyzacji samochodowych wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 307/2008

Po zakończonym szkoleniu z wynikiem pozytywnym uczestnik zostanie wprowadzony do internetowego rejestru osób uprawnionych oraz otrzyma zaświadczenie wymagane nowymi przepisami prawa.
Program szkolenia obejmuje część teoretyczną (T) i praktyczną (P). Zawiera wszystkie niezbędne aspekty szkolenia zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

1. Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane,
2. Wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska
a. Podstawowe informacje na temat stosownych przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006, dyrektywy 2006/40/WE (T), (WE) NR 307/2008,
b. Wybrane punkty ustawy z dnia 15 maja 2015 r. poz. 881 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
3. Wyciek substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego z systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych w ilości odbiegającej od normalnej
4. Wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych (T)
5. Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów na środowisko (rząd wielkości ich współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu) (T)
6. Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych
a. Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych (T)
b. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy (P)
c. Podłączanie zestawu (agregatu roboczego) do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i odłączanie go od nich (P)
d. Metody kontroli nieszczelności układów klimatyzacji (P)
e. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego (P)
7. Metody dezynfekcji parownika (P)
8. Wzory dokumentów ewidencyjnych wg nowych przepisów.
9. Test sprawdzający

Formularz zgłoszeniowy klimatyzacje – kwiecień 2017 r