Szkolenie: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016

23-25.05.2018 Ustroń

Szkolenie zostało przygotowane dla specjalistów w dziedzinie jakości, którzy wdrażają lub auditują systemy jakości, opierając się na wymaganiach specyfikacji technicznej IATF 16949 w branży motoryzacyjnej. Kurs pozwala uczestnikom w pełni zrozumieć standard  i jego wymagania oraz nabyć umiejętności auditowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Kurs ten pomoże Państwu określić kluczowe wymogi i strukturę skutecznego Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym, a także pomoże określić jego znaczenie dla organizacji. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo dogłębną wiedzę na temat historii i rozwoju normy IATF 16949:2016, kluczowych terminów i definicji z nią związanych oraz jej integracji i dostosowania do ujednoliconej architektury wysokiego poziomu ISO. Nauczą się Państwo interpretować kluczowe pojęcia i zasady dotyczące normy.

Nieskuteczny audit może mieć poważne konsekwencje, takie jak niepowodzenie procesu, niezadowolenie klienta i brak zgodności z przepisami. Kurs pomoże Państwu zoptymalizować umiejętności w zakresie przeprowadzania auditu dzięki normie IATF 16949:2016 uznawanej międzynarodowo oraz pomoże zwiększyć możliwości w zakresie auditu wewnętrznego. Zyskają Państwo pewność w planowaniu i przeprowadzaniu skutecznego auditu oraz, w stosownych przypadkach, w sprawozdawczości i ocenie działań naprawczych.

W ramach tego kursu rozwiną Państwo umiejętności niezbędne do oceny i sporządzania sprawozdań w zakresie zgodności i skutecznego wdrażania procesów na podstawie IATF 16949:2016. Nauczą się Państwo, w jaki sposób rozpocząć audit, przygotować i przeprowadzić działania związane z auditem, sporządzić i rozpowszechnić sprawozdania z auditu oraz sfinalizować działania następcze.

 

Metodyka szkolenia

Szkolenie będzie miało charakter aktywny:

 • wykład, prezentacja
 • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów, dyskusja)
 • studium przypadku– analiza rzeczywistych problemów

 

Przed uczestnictwem w kursie, powinni Państwo być w stanie zaprezentować następujące podstawowe kompetencje:

 • myślenie oparte na ryzyku
 • zrozumienie obowiązujących wymogów określonych w normach ISO 9001 oraz IATF 16949 związanych z zakresem auditu (w odniesieniu do tego kursu; wszystkie wymogi)
 • zrozumienie obowiązujących wymogów dotyczących kluczowych narzędzi związanych z zakresem auditu

Kto jest adresatem szkolenia:

Każdy zaangażowany w przeprowadzanie auditu, utrzymanie lub nadzorowanie systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949:2016.

 • Osoby z wszystkich działów firmy
 • Kandydaci na auditów wewnętrznych IATF 16949
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości
 • Członkowie zespołów wdrożeniowych

Kurs, odznaczający się dużym stopniem interaktywności, obejmuje wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami prowadzenia auditów.

 

Czego się nauczę?

Przedmiotem szkolenia jest poznanie zasad audytowania wymagań ISO 9001:2015 oraz standardu IATF 16949:2016.W czasie szkolenia podawane są przykłady interpretacji standardu jak również specyficznych wymagań klienta.

Uczestnicy zdobędą wiedzę umożliwiającą:

 • określenie wytycznych dotyczących auditu systemu zarządzania zgodnie z ISO 19011,
 • zastosowanie wytycznych dotyczących ISO 19011 do auditu pod kątem IATF 16949,
 • wyjaśnienie znaczenia indywidualnych wymogów klienta w procesie auditu wewnętrznego,
 • określenie podejścia związanego z procesami w przemyśle motoryzacyjnym podczas przeprowadzania auditu.

Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie:

 • planowania i rozpoczynania auditu
 • przygotowywania działań auditowych, z uwzględnieniem indywidualnych wymogów klienta
 • prowadzenia działań auditowych z wykorzystaniem podejścia procesowego,
 • sporządzania i rozpowszechniania sprawozdań z auditu,
 • zakończenia auditu
 • działań następczych w związku z auditem

Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonego trenera, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do nowelizacji, informacje ogólne o nowym standardzie
 • Wymagania ISO 9001:2015
 • Standard IATF 16949:2016- struktura podręcznika
 • Podejście procesowe, analiza ryzyka-wymagania
 • Standard IATF 16949:2016 główne zmiany w stosunku do ISO/TS 16949:2009
 • Proces przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016
 • Audity i audytowanie, wymagania ISO 19011
 • Struktura auditów i ważność certyfikatów
 • Egzamin pisemny
 • Ćwiczenia praktyczne

 

Jak skorzystam?

Kurs ten pomoże Państwu:

 • określić kluczowe wymogi i korzyści związane z normą IATF 16949:2016
 • przejść przez proces rozwoju systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
 • zapewnić ciągłe doskonalenie w zakresie spełnienia wymogów branży dotyczących terminowych dostaw i jakości
 • przygotować i przeprowadzić działania auditowe w zakresie IATF 16949:2016 oraz przeprowadzić działania następcze
 • określić i zastosować korzyści i wymogi związane z auditem w zakresie IATF 16949:2016
 • zdobyć umiejętności niezbędne do oceny możliwości organizacji w zakresie zarządzania systemami QMS w przemyśle motoryzacyjnym
 • w sporządzeniu rzeczowych sprawozdań z auditów oraz w realizacji działań naprawczych.

 

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

 

Cena – 2290 + vat