Rok 2013 przełomowym dla dilerów?

Jak sza­cu­ją eks­per­ci z bran­ży mo­to­ry­za­cyj­nej, do końca tego roku skoń­czy się nawet 30 tys. umów le­asin­gu sa­mo­cho­dów. Ozna­cza to, że przed­się­bior­cy będą mu­sie­li za­ku­pić ko­lej­ną flotę po­jaz­dów. Di­le­rzy liczą na zwięk­szo­ne za­in­te­re­so­wa­nie klien­tów – in­for­mu­je „Dzien­nik Ga­ze­ta Praw­na”.
Przy­po­mnij­my, że rok 2010 był ostat­nim, kiedy to przed­się­bior­com przy­słu­gi­wa­ło prawo peł­ne­go od­li­cze­nia po­dat­ku VAT od za­ku­pio­ne­go sa­mo­cho­du „z krat­ką”. Naj­czę­ściej były one za­wie­ra­ne na okres trzech lat, co ozna­cza, że skoń­czą się wła­śnie w tym roku. Zda­niem „DGP”, licz­ba ta­kich umów może się­gnąć nawet 30 ty­się­cy.

War­tość ta od­po­wia­da ok. 10% wszyst­kich sprze­da­wa­nych w Pol­sce sa­mo­cho­dów w ciągu roku. Nie dziwi zatem fakt, że di­le­rzy liczą na zyski i od­no­to­wa­nie lep­szych wy­ni­ków niż przed ro­kiem. Przy­po­mnij­my, że w 2012 roku firmy za­re­je­stro­wa­ły łącz­nie 153,9 tys. no­wych sa­mo­cho­dów. Tym­cza­sem w dwóch pierw­szych mie­sią­cach roku 2013, od­no­to­wa­no 12% wzrost wzglę­dem ana­lo­gicz­ne­go okre­su 2012. To naj­lep­szy wynik od 2007 roku.

Autor: (pp) źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997