Ruszył projekt „dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

Listopad to zintensyfikowany czas pracy dla biura Polskiej Izby Motoryzacji w obszarze edukacja. Izba, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 realizuje projekt o nazwie „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

– Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla dwóch grup zawodowych w branży motoryzacyjnej: diagnostyka i mechanika pojazdowa oraz blacharstwo i lakiernictwo samochodowe – mówi Bożena Oleksy, Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji, Lider Projektu.

Projekt dedykowany jest szkołom zawodowym i pośrednio uczniom oraz instytucjom rynku pracy z branży motoryzacyjnej. W ramach tej inicjatywy (wrzesień 2018r. – luty 2020r.) zaplanowano do realizacji trzy zadania:

  • opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu dla dwóch grup zawodowych w branży motoryzacyjnej;
  • opracowanie rozwiązań organizacyjnych oraz zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego wraz z opracowaniem matrycy dostosowującej treści programów praktycznej nauki zawodu do narzędzi ich weryfikacji w zakresie realizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych;
  • opracowanie rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Do współpracy zaproszono:

– szkoły kształcące w zawodach w branży motoryzacyjnej, celem przeprowadzenia pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w II semestrze roku szkolnego 2018/2019;
– nauczycieli szkół kształcących w zawodach oraz
– przedstawicieli pracodawców do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowiska:

  • autor modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu, dla 2 grup zawodowych (6 zawodów po 2 osoby) w branży motoryzacyjnej;
  • autor zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego, dla 2 grup zawodowych (6 zawodów po 2 osoby);
  • autorraportu z monitorowania przebiegu pilotażu wersji wstępnej modelowego programu praktycznej nauki zawodu (16 osób, po jednej z województwa).

Spotkanie inaugurujące (10.11.2018) wszystkich interesariuszy projektu, poświęcone było wypracowaniu rekomendacji do modelowych form współpracy szkół, pracodawców i centrów kształcenia praktycznego.

W konsekwencji ma to doprowadzić do opracowania modelowych rozwiązań dla prowadzenia praktycznej nauki zawodu z udziałem pracodawców oraz przeprowadzenia pilotażu tych rozwiązań w szkołach. Dopełnieniem powyższych działań będą wypracowane rekomendacje do zmian w prawie oświatowym w zakresie wdrażania opracowanych programów nauczania w formie kształcenia dualnego. – Mamy nadzieję na aktywne zaangażowanie przedstawicieli władz oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego, komisji egzaminacyjnych, dyrektorów lub przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie w zawodach branży motoryzacyjnej, przedstawicieli pracodawców, przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli szkół wyższych, przedstawicieli stowarzyszeń branżowych oraz inne osoby, którym bliska jest potrzeba działania na rzecz poprawy jakości kształcenia i dostosowania poziomu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w zawodach branży motoryzacyjnej – mówi Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji.
Natomiast w sobotę (17 listopada) miało miejsce drugie spotkanie dedykowane autorom modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu oraz autorom zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji w branży motoryzacyjnej (działanie: 2.15 – kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki).

Tematyka spotkania to: definicje jakości kształcenia zawodowego; jakość kształcenia zawodowego w zaleceniach Rady Unii Europejskiej; jakość kształcenia zawodowego w polskim systemie kwalifikacji – ZSK, PRK, Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, Standardy Jakości Kształcenia Zawodowego (KOWEZiU) oraz zajęcia warsztatowe: analiza rekomendacji do modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu, wypracowanych podczas spotkania inaugurującego projekt; wyodrębnienie składowych elementów programów realizacji pnz dla grup zawodowych; analiza dokumentów programowych kształcenia w zawodach (podstawy programowe, przykładowe programy nauczania); ustalenie koncepcji opracowania modelowych programów dla grup zawodowych w branży motoryzacyjnej; przygotowanie wstępnej wersji programów. Końcowym elementem spotkania było ustalenie zasad, form i harmonogramu prac autorów.

W obu spotkaniach udział wzięli przedstawiciele szkół kształcących w zawodach branży motoryzacyjnej, którym bliska jest potrzeba działania na rzecz poprawy jakości kształcenia i dostosowania poziomu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w zawodach branży motoryzacyjnej. W okresie II półrocza roku szkolnego 2018/2019 zaplanowano przeprowadzenie pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu, a w okresie maj – czerwiec 2019 r. zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego. – Oczekujemy, że w okresie pilotażu, w ramach współpracy będziemy mogli zgromadzić uwagi i opinie dotyczące realizacji praktycznej nauki zawodu w szkołach. Jednocześnie planujemy powołanie koordynatorów, których zadaniem będzie monitorowanie przebiegu pilotażu modelowego programu w szkołach danego województwa oraz opracowanie na podstawie zebranych uwag raportu z monitorowania. Opracowane raporty oraz uwagi rekomendacje ze spotkań ekspertów i autorów będą podstawą do wypracowania rekomendacji do zmian w prawie oświatowym. W następnych etapach projektu zostanie opracowane narzędzie do monitorowania jakości kształcenia zawodowego, które również zostanie przekazane szkołom kształcącym w zawodach branży motoryzacyjnej celem wdrożenia do praktyki szkolnej. Mamy nadzieję, że efektem zaplanowanych w projekcie działań będzie znaczące podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branży motoryzacyjnej – podsumowuje Bożena Oleksy z Polskiej Izby Motoryzacji.

Szczegóły dotyczące projektu