Od 2020 roku nowy limit emisji CO2 dla nowych samochodów

95 gram na ki­lo­metr ma wy­no­sić limit emi­sji CO2 dla no­wych sa­mo­cho­dów – po­sta­no­wił Par­la­ment Eu­ro­pej­ski. Od 2020 roku ma go speł­niać 95 proc. no­wych sa­mo­cho­dów, a od 2021 r. – wszyst­kie. Z de­cy­zji PE cie­szy się ko­mi­sarz UE ds. kli­ma­tu.

Wcze­śniej Niem­cy chcia­ły, by w 2020 roku 80 proc. no­wych sa­mo­cho­dów speł­nia­ło nowe normy, a do­pie­ro w 2024 r. – wszyst­kie.

„To gło­so­wa­nie ozna­cza, że UE po­zo­sta­nie li­de­rem re­duk­cji CO2 z sa­mo­cho­dów, po­nie­waż limit 95 g/km ozna­cza zmniej­sze­nie emi­sji o 50 mi­lio­nów ton rocz­nie” – uważa cy­to­wa­ny w ko­mu­ni­ka­cie spra­woz­daw­ca, nie­miec­ki cha­dek Tho­mas Ulmer.

Zgod­nie z przy­ję­ty­mi re­gu­la­cja­mi, mię­dzy 2020 a 2022 ze­zwo­lo­no na utrzy­ma­nie tzw. su­per­kre­dy­tów, które po­zwa­la­ją, by sa­mo­cho­dy elek­trycz­ne w więk­szym stop­niu zmniej­sza­ły śred­nią emi­sję całej floty.

Zda­niem unij­nej ko­mi­sarz ds. kli­ma­tu Con­nie He­de­ga­ard nowe li­mi­ty po­zwo­lą prze­my­sło­wi mo­to­ry­za­cyj­ne­mu pro­du­ko­wać bar­dziej eko­no­micz­ne sa­mo­cho­dy, a klien­tom oszczę­dzić pie­nią­dze. Jak pod­kre­śli­ła, osią­gnię­cie li­mi­tu emi­sji CO2 na po­zio­mie 95 gram na ki­lo­metr jest moż­li­we przy uży­ciu obec­nych tech­no­lo­gii. „To po­zwo­li KE pod­jąć ko­lej­ne kroki i za­sta­no­wić się nad re­gu­la­cja­mi po 2020 roku” – do­da­ła He­de­ga­ard.

Nowe re­gu­la­cje muszą być za­ak­cep­to­wa­ne przez Radę Unii Eu­ro­pej­skiej, aby mogły wejść w życie.

Źródło: PAP

Onet.pl