Nowe terminy zapłaty

27 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez

podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz.542). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art.50 ustawy Ordynacja podatkowa.

 

NA JEGO MOCY PRZEDŁUŻONO DO DNIA 31 MAJA 2020 R. DLA PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (BEZ DODATKOWYCH WARUNKÓW), TERMIN DO:

 

1) ZŁOŻENIA ZEZNANIA o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

 

2) WPŁATY PODATKU należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

To rozwiązanie ma charakter automatyczny i powoduje, że zeznania roczne (przede wszystkim CIT-8) można, bez negatywnych konsekwencji i dodatkowych wniosków, złożyć do końca maja 2020 r., a nie, co do zasady, do końca marca 2020 r. Rozporządzenie równolegle przedłużyło termin zapłaty podatku obliczonego w zeznaniu.

 

Ponadto jeszcze bardziej, gdyż aż do dnia 31 lipca 2020 r. przedłużono powyższe terminy dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, spełniających co najmniej jeden z

następujących warunków:

1) podatnik w roku podatkowym, za który ma złożyć zeznanie, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, za który ma złożyć zeznanie, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80%łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Termin wydłużony do końca lipca 2020 r.  dotyczy m.in. stosunkowo licznej grupy organizacji pozarządowych, np. wielu stowarzyszeń.