Nie będzie wysypu tanich aut?

Czy wysyp ta­nich aut nas omi­nie? Jak pisze „Rzecz­po­spo­li­ta” Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów jest prze­ciw­ne wpro­wa­dze­nia moż­li­wo­ści re­je­stra­cji aut z kie­row­ni­cą po pra­wej stro­nie.

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska już od dawna na­ci­ska na zmia­ny pol­skich prze­pi­sów, które są jej zda­niem sprzecz­ne z unij­nym pra­wem. Dla­cze­go? Zda­niem Ko­mi­sji Pol­ska łamie unij­ną dy­rek­ty­wę o ho­mo­lo­ga­cji typów ukła­dów kie­row­ni­czych z 1970 roku, dy­rek­ty­wę o ho­mo­lo­ga­cji po­jaz­dów sil­ni­ko­wych z 2007 roku, oraz unij­ny trak­tat gwa­ran­tu­ją­cy swo­bo­dę prze­pły­wu to­wa­rów na wspól­nym unij­nym rynku.

Od dłuż­sze­go czasu trwa też walka po­mię­dzy mi­ni­ster­stwem, a kie­row­ca­mi i han­dla­rza­mi, któ­rzy ma­so­wo spro­wa­dza­ją sa­mo­cho­dy przy­sto­so­wa­ne do ruchu le­wo­stron­ne­go i sprze­da­ją je w Pol­sce.

O ile w więk­szo­ści kra­jów Unii (poza Cze­cha­mi, Sło­wa­cją, Ukra­iną i Łotwą) jazda takim autem jest do­zwo­lo­na, a ich re­je­stra­cja moż­li­wa, to w Pol­sce jest ina­czej. Każdy sa­mo­chód musi zo­stać prze­ro­bio­ny i przy­sto­so­wa­ny do ruchu pra­wo­stron­ne­go i do­pie­ro wów­czas można go za­re­je­stro­wać.

Pro­jekt zmian w ko­dek­sie dro­go­wym tra­fił już do kon­sul­ta­cji mię­dzy­re­sor­to­wych. Można w nim prze­czy­tać o moż­li­wo­ści re­je­stra­cji sa­mo­cho­du z kie­row­ni­cą po pra­wej stro­nie po kilku ma­łych i nie­dro­gich prze­rób­kach. Wy­star­czy bo­wiem za­kle­ić świa­tła spe­cjal­ną folią i prze­sta­wić wstecz­ne lu­ster­ka. To koszt kil­ku­na­stu zło­tych.

Do tej pory, po spro­wa­dze­niu „an­gli­ka”, trze­ba było prze­ło­żyć m.in. kie­row­ni­cę i pe­da­ły, co zwięk­sza­ło kosz­ty nawet do około 10 tys. zło­tych.

Być może jed­nak kwe­stie bez­pie­czeń­stwa wezmą góre, jak pisze „Rzecz­po­spo­li­ta” Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów zwra­ca uwagę, że takie zmia­ny zwięk­sza­ją ry­zy­ko wy­pad­ku, gdyż wi­docz­ność zo­sta­je ogra­ni­czo­na. Roz­wią­za­niem tego pro­ble­mu może być zakaz wy­prze­dza­nia.

Onet.pl
Źródło: Rzeczpospolita