Najbardziej awaryjne 2-3-latki wg TUV

Spe­cja­li­ści nie­miec­kie­go TUV opra­co­wa­li ran­king nie­za­wod­no­ści, opar­ty na licz­bie uste­rek za­gra­ża­ją­cych bez­pie­czeń­stwu dro­go­we­mu, wy­kry­tych pod­czas prze­glą­du.

W ba­da­niu, które miało miej­sce w okre­sie od po­ło­wy 2011 do po­ło­wy 2012 roku, udział wzię­ło 8,11 mln sa­mo­cho­dów. Żeby wy­ni­ki były mia­ro­daj­ne, jak co roku auta po­dzie­lo­no na grupy wie­ko­we.

Warto dodać, że śred­nia uster­ko­wość w oma­wia­nej gru­pie wie­ko­wej wy­no­si 6,2 proc., pod­czas gdy w ubie­gło­rocz­nym ba­da­niu było to 5,9 proc.

Pre­zen­tu­je­my dzie­sięć ostat­nich miejsc – czyli naj­bar­dziej awa­ryj­ne mo­de­le w wieku 2-3 lat, w ko­lej­no­ści od naj­mniej do naj­bar­dziej awa­ryj­ne­go. Warto dodać, że wiele z tych mo­de­li wciąż jest na gwa­ran­cji.

Autor: ms
Źródło: Onet