Magazynowanie wodoru – nowy program NCBR związany z paliwem przyszłości

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczyna realizację programu dotyczącego magazynowania wodoru. Jego celem jest opracowanie nowatorskiego, mobilnego zbiornika wodoru z przeznaczeniem do wykorzystania z ogniwami paliwowymi.
– Poprawa jakości powietrza jest jednym z priorytetowych celów naszego rządu. Wdrożenie czystych technologii to recepta na walkę nie tylko ze smogiem, ale również szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw i zwiększenie ich konkurencyjności na globalnym rynku – mówi Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Prace badawczo-rozwojowe nad sposobami magazynowania wodoru i wykorzystania go do zasilania ogniw paliwowych są szansą na nowy etap w rozwoju technologii przyjaznych środowisku. Choć na ich ostateczny wynik musimy jeszcze poczekać, już dziś wiadomo, że  opracowane rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie m.in. w bezemisyjnych środkach transportu, jako mobilne źródła prądu elektrycznego, czy w technologiach służących magazynowaniu energii elektrycznej pochodzącej z OZE.
– Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczący magazynowania wodoru to kolejna nasza inicjatywa, mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, czystych technologii, które dzięki powszechnemu zastosowaniu istotnie przyczynią się do poprawy jakości życia Polaków – powiedział dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.
Nowy program NCBR będzie realizowany do 2021 roku, a jego planowany budżet to ponad 30 mln zł. Podobnie jak dwa już uruchomione programy NCBR nowego typu, jest on prowadzony w modelu „problem-driven research”, w którym kluczowe jest zorientowanie na rozwiązanie konkretnego problemu, stanowiącego barierę rozwoju obecnie stosowanych rozwiązań.
Pierwszym etapem realizacji programu jest Dialog Techniczny. Jego celem jest dostarczenie NCBR informacji, które pozwolą doprecyzować warunki programu, w tym wymagania dotyczące wniosków i kryteria ich oceny. NCBR do rozmów zaprasza zarówno podmioty, które chciałyby się zająć opracowaniem nowej technologii, jak i te, które mogłyby ją wykorzystać.
Szczegółowe warunki udziału w Dialogu Technicznym dostępne są na stronie NCBR
Program „Magazynowanie wodoru” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych”.
Źródło: NCBR