Które samochody przyciągają kobiety?

Jeśli za­mie­rzasz kupić kosz­tow­ne, spor­to­we auto tylko po to, by przy­cią­gnąć wzrok ko­biet, le­piej do­brze się za­sta­nów. Zo­bacz, co pre­fe­ru­ją panie. 48 proc męż­czyzn jest prze­ko­na­nych, że drogi, luk­su­so­wy sa­mo­chód spra­wi, że staną się bar­dziej atrak­cyj­ni dla płci prze­ciw­nej. Za­prze­cza­ją temu jed­nak ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez ser­wis Motors.co.uk. Wy­ni­ka z nich, że wła­ści­ciel ta­kie­go auta w oczach ko­biet jest po­strze­ga­ny jako aro­ganc­ki, nie­bez­piecz­ny i sa­mo­lub­ny. Aby osią­gnąć po­żą­da­ny sku­tek, męż­czyź­ni będą mu­sie­li prze­siąść się z Po­rsche, czy Fer­ra­ri na spo­koj­niej­szy i bar­dziej eko­lo­gicz­ny model, a do­kład­niej na… To­yo­tę Prius lub Nis­sa­na Leaf. Wła­ści­cie­le tych oszczęd­nych po­jaz­dów są uwa­ża­ni bo­wiem za su­mien­nych, in­te­li­gent­nych i bez­piecz­nie pro­wa­dzą­cych auto. W kie­row­cach se­da­nów ta­kich jak Ford Mon­deo, Re­nault Me­ga­ne czy Volks­wa­gen Pas­sat ko­bie­ty widzą cięż­ko pra­cu­ją­cych, a wła­ści­cie­le hatch­bac­ków są uwa­ża­ni za skrom­nych. Co cie­ka­we, męż­czyź­ni rów­nież pre­fe­ru­ją ko­bie­ty w eko­lo­gicz­nych au­tach. Z kolei ko­bie­ta w dużym te­re­no­wym sa­mo­cho­dzie, jest uwa­ża­na przez męż­czyzn za aro­ganc­ką i nie­grzecz­ną. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że sa­lo­ny z To­yo­tą Prius będą prze­ży­wać ob­lę­że­nie.

Autor: mk

Źródło: Onet