Koncern Volkswagen buduje fabrykę silników w Rosji

Kon­cern Volks­wa­gen roz­wi­ja swoje moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­ne w Rosji. Prof. dr Mar­tin Win­ter­korn, Pre­zes Za­rzą­du Volks­wa­gen AG i Ana­to­lij Ar­ta­mo­now, gu­ber­na­tor ob­wo­du Ka­łu­ga, pod­pi­sa­li w Mo­skwie umowę o bu­do­wę fa­bry­ki sil­ni­ków w Ka­łu­dze. Kon­cern Volks­wa­gen za­in­we­stu­je około 250 mln euro w nowy za­kład, w któ­rym od 2015 roku bę­dzie pro­du­ko­wa­na no­wo­cze­sna ge­ne­ra­cja sil­ni­ków EA211. Wy­daj­ność pro­duk­cyj­na prze­wi­dzia­na jest na 150.000 jed­no­stek rocz­nie. Fa­bry­ka sil­ni­ków po­wsta­nie w bez­po­śred­nim są­siedz­twie za­kła­dów Volks­wa­ge­na w Ka­łu­dze.
„Rosja jest dla kon­cer­nu Volks­wa­gen naj­waż­niej­szym stra­te­gicz­nym ryn­kiem roz­wo­jo­wym w Eu­ro­pie. Do 2018 roku chce­my sprze­da­wać tutaj rocz­nie pół mi­lio­na sa­mo­cho­dów. W tym celu za­in­we­stu­je­my po­now­nie około mi­liar­da euro w lo­kal­ną pro­duk­cję i nowe mo­de­le” – po­wie­dział prof. dr Mar­tin Win­ter­korn, Pre­zes Za­rzą­du Volks­wa­gen AG przy pod­pi­sy­wa­niu umowy. „Nasza nowa fa­bry­ka sil­ni­ków po­ka­zu­je, że kon­cern Volks­wa­gen po­zo­sta­je moc­nym mo­to­rem ro­syj­skie­go prze­my­słu mo­to­ry­za­cyj­ne­go i całej ro­syj­skiej go­spo­dar­ki.” Sil­nik, który bę­dzie pro­du­ko­wa­ny w Ka­łu­dze, to 1,6-li­tro­wa jed­nost­ka na­pę­do­wa serii EA 211, w któ­rej za­war­te są naj­now­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne kon­cer­nu Volks­wa­gen.

Volks­wa­gen za­in­we­stu­je około 250 mi­lio­nów euro w nowy za­kład w Ka­łu­dze, który zaj­mie po­wierzch­nię 30.000 me­trów kwa­dra­to­wych. W 2015 roku fa­bry­ka bę­dzie za­opa­try­wa­ła w sil­ni­ki za­kła­dy pro­duk­cyj­ne Volks­wa­gen Group Rus w Ka­łu­dze oraz pro­du­ku­ją­cy na zle­ce­nie za­kład GAZ w Niż­nym Now­go­ro­dzie. Pla­no­wa­ny za­kres pro­duk­cji obej­mu­je kor­pu­sy sil­ni­ków, gło­wi­ce sil­ni­ków ze zin­te­gro­wa­nym mon­ta­żem, wały kor­bo­we oraz kom­plet­ny mon­taż sil­ni­ków.

Bu­do­wą fa­bry­ki sil­ni­ków Volks­wa­gen roz­sze­rza swoje prze­my­sło­we za­an­ga­żo­wa­nie w Rosji. Jed­no­cze­śnie kon­cern re­ali­zu­je uzgod­nio­ne z rzą­dem ro­syj­skim pod ko­niec maja 2011 roku cele do­dat­ko­we­go po­ro­zu­mie­nia, które prze­wi­du­je,  iż od 2016 roku co naj­mniej 30 pro­cent pro­du­ko­wa­nych w Rosji sa­mo­cho­dów bę­dzie wy­po­sa­żo­nych w pro­du­ko­wa­ne na miej­scu sil­ni­ki.

Do­tych­cza­so­we in­we­sty­cje kon­cer­nu Volks­wa­gen w Rosji wy­no­szą około mi­liar­da euro. Aby także w przy­szło­ści być w sta­nie za­spo­ko­ić ro­sną­cy popyt ro­syj­skie­go rynku mo­to­ry­za­cyj­ne­go, kon­cern pla­nu­je za­in­we­sto­wać w Rosji do 2018 roku ko­lej­ny mi­liard euro w roz­wój no­wych, do­sto­so­wa­nych do rynku pro­duk­tów, ko­lej­ne lo­ka­li­za­cje pro­duk­cji oraz uzgod­nio­ną dzi­siaj bu­do­wę fa­bry­ki sil­ni­ków w Ka­łu­dze.

Motofakty.pl, Autor: (ip)