Jakie wyzwania stoją przed branżą TSL w Polsce?

Jak pokazuje raport ManpowerGroup „Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka”, spowolnienie gospodarcze odczuwane jest przez większość przedstawicieli tej branży w Polsce. Głównymi wyzwaniami firm TSL są przede wszystkim rosnące oczekiwania klientów oraz poszukiwanie oszczędności kosztowych. Dla zdecydowanej większości pracodawców istotnym problemem jest również niedobór talentów.

Warszawa, 29 listopada 2012 r. – Przeprowadzone przez ManpowerGroup badanie „Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka” miało na celu poznanie obecnej sytuacji oraz planów firm działających w tym ważnym dla gospodarki sektorze: największych wyzwań, kierunku rozwoju elastycznych form zatrudnienia, prognoz zatrudnienia
w bliższej i dalszej perspektywie, kwestii niedoboru talentów. Ankieta on-line zrealizowana została we wrześniu br. Respondentami, którzy wzięli w niej udział były osoby odpowiedzialne za politykę personalną oraz osoby zarządzające firmami działającymi w branży TSL.

Jak pokazują wyniki badania „Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka”, aż 73% respondentów zadeklarowało, że odczuwa spowolnienie gospodarcze. Zdecydowana większość firm zauważa znaczne pogorszenie, oceniając obecną koniunkturę jako słabą oraz niestabilną. Niewielki procent badanych określił aktualne warunki do prowadzenia biznesu w Polsce jako dobre.

Głównymi wyzwaniami związanymi ze współczesnym rynkiem pracy, z którymi obecnie zmagają się firmy z branży TSL okazały się być przede wszystkim rosnące oczekiwania klientów (68% wskazań respondentów), a następnie rosnące oczekiwania kandydatów (41%). Ważną kwestią dla badanych przedsiębiorstw są również zmiany demograficzne i wizerunek – oba te czynniki są wyzwaniem dla prawie co piątej ankietowanej firmy (18%). Jeśli chodzi o stojące przed badanymi firmami wyzwania wewnętrzne, respondenci najczęściej wskazywali na poszukiwanie oszczędności kosztowych (73%) oraz nacisk kładziony na zwiększenie efektywności (64%). Zdradza to chęć osiągania wysokich wyników i stanu dobrej prosperity przy jednoczesnym zachowaniu po-recesyjnej ostrożności
do inwestowania środków finansowych. Na dalszych miejscach uplasowały się kwalifikacje pracowników (23%)
i ograniczenia dotyczące stałego zatrudnienia (14%).

–  Spowolnienie gospodarcze jest odczuwane przez zdecydowaną większość sektorów na polskim rynku. Takie sygnały otrzymujemy od naszych partnerów biznesowych, –  komentuje Tomasz Walenczak, Dyrektor Regionalny Manpower w Polsce. –  Jednak jak wynika z naszych obserwacji oraz prowadzonych przez ManpowerGroup badań , sektor TSL należy do jednych z najbardziej optymistycznych i stabilnych w naszym kraju. Oceniając ten stan z dystansu, pewne pogorszenie nastawienia pracodawców wobec ich deklaracji sprzed roku, nie musi oznaczać złej sytuacji w branży jako takiej, a raczej ostrożną postawę wobec zmian zachodzących na rynku, – dodaje Tomasz Walenczak.

Chcąc sprostać coraz większym wyzwaniom na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy, przedsiębiorcy wdrażają coraz bardziej innowacyjne usługi. Przykładem jest outsourcing funkcji, stosowany przez co drugą przebadaną firmę sektora TSL, spośród których prawie połowa stosuje outsourcing funkcji dodatkowych (45%). Co czwarta przebadana firma (27%) stosuje outsourcing wybranych funkcji HR. Praca tymczasowa to usługa, z której korzysta prawie połowa z nich (41% wskazań). Elastyczne formy zatrudnienia oceniane są jako rozwiązanie średnio wspierające biznes przez co drugiego pracodawcę (59%), a wysoko przez co dziesiątego (9%).

Połowa przebadanych pracodawców zamierza zwiększyć zatrudnienie całkowite w poszczególnych kwartałach nadchodzącego roku lub też w dalszej perspektywie (50%). Wprowadzenie redukcji w ciągu najbliższych miesięcy zadeklarowała prawie co czwarta firma (23%). Dużą grupę pracodawców stanowią ci, którzy wahają się jeszcze z decyzjami kadrowymi (41%).

Odczuwalnym przez pracodawców sektora TSL problemem jest pozyskanie kandydatów na istotne dla działalności firmy stanowiska (75%). Podstawową przyczyną tego stanu jest brak na rynku pracy dostępnych kandydatów z niezbędnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, a także brak doświadczenia. Zdaniem większości badanych (77%), kluczowe dla branży TSL umiejętności zdobywane są przez pracowników właśnie na etapie edukacji. Pośród najtrudniejszych do obsadzenia, respondenci podawali stanowiska spedytorów, kierowców, a także stanowiska związane ze sprzedażą oraz kierownicze.

–  Pomimo problemów w dotarciu do odpowiednich kandydatów, a także wyzwań związanych ze zwiększeniem rentowności i efektywności, ankietowane firmy z branży TSL niezbyt często decydują się na współpracę z agencjami zatrudnienia, zarówno w kwestii rekrutacji jak i współpracy w zakresie pracy tymczasowej lub outsourcingu funkcji, –  komentuje wyniki badania Tomasz Walenczak i dodaje: –  W związku z wyzwaniami stojącymi przed branżą TSL, sytuacja najprawdopodobniej będzie ewoluowała i outsourcing będzie coraz częściej stosowany przez firmy z tego sektora. Już teraz obserwujemy wśród firm z branży TSL, z którymi współpracujemy w zakresie usługi pracy tymczasowej, coraz większe zainteresowanie outsourcingiem procesów i funkcji. Rozwiązania te gwarantują nie tylko dostęp do kadr, ale również przekazanie zarządzania zespołem i odpowiedzialności za wyniki, –  dodaje Tomasz Walenczak.

Zdecydowana większość respondentów (64%) nie planuje wprowadzenia podwyżek płac w 2013 r. Dla porównania, w mijającym roku wynagrodzenia wzrosły w połowie badanych przedsiębiorstw (50%). Formą poprawy warunków zatrudnienia są dodatkowe benefity, które oferuje większość badanych firm (68%). Przedsiębiorstwa stosują różne formy dodatków pozapłacowych. Najpopularniejszym są szkolenia, które wykorzystuje 55% firm a także różne programy motywacyjne, które funkcjonują w co trzecim badanym przedsiębiorstwie z branży TSL (32%). Motywacja pracowników to ważny czynnik dla pracodawców z sektora TSL.

Z przeprowadzonego przez ManpowerGroup badania „Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka”, wyłania się obraz branży o stabilnej pozycji na rynku, która jednak zmaga się z wieloma wyzwaniami współczesnego świata pracy. Odpowiedzią na wiele z nich jest zrozumienie, że to Talent jest kluczem do sukcesu w Erze Człowieka.

###

O badaniu Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka
Badanie „Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka ” zostało przeprowadzone przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup w formie ankiety on-line między 6 a 28 września 2012 roku. Badanie skierowane było do osób odpowiadających
za politykę personalną, a także osób zarządzających firmami działającymi w sektorze TSL. W ankiecie uczestniczyły 22 firmy,
w tym najwięksi operatorzy logistyczni w Polsce.
Wyniki badania ManpowerGroup, zaprezentowane w formie raportu „Trendy HR w branży TSL”, pozwalają na poznanie obecnej sytuacji oraz długoterminowych trendów w sektorze TSL. Kształtują one obraz stojących przed branżą wyzwań, a także prognoz w kwestii zatrudniania. Wiedza ta pozwala nie tylko na przyjrzenie się obecnej kondycji sektora oraz jego planom rekrutacyjnym, ale również na dokładniejszą analizę polityki personalnej panującej we własnym przedsiębiorstwie.
Więcej informacji na temat badania „Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka”, a także pozostałych, obserwowanych
przez ManpowerGroup trendów rynku pracy, dostępne jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Badania / Dla mediów.