Gemballa otworzy swój salon w Polsce

Fot. GemballaNie­miec­ka firma tu­nin­go­wa Gem­bal­la po­sta­no­wi­ła otwo­rzyć swój pierw­szy salon sprze­da­ży w Pol­sce. Ofi­cjal­na pre­zen­ta­cja tej firmy na na­szym rynku bę­dzie miała miej­sce 15 wrze­śnia.
Tuner z Le­on­ber­ga znany jest przede wszyst­kim dzię­ki mo­dy­fi­ka­cjom marki Po­rsche. Za­ło­żo­na w 1981 roku przez Uwe Gem­bal­lę firma od sa­me­go po­cząt­ku swo­je­go ist­nie­nia sku­pi­ła się na prze­rób­kach za­rów­no sty­li­stycz­nych, jak i me­cha­nicz­nych mo­de­li tego pro­du­cen­ta.

Wraz ze śmier­cią za­ło­ży­cie­la firmy w 2010 roku, dla Gem­bal­li roz­po­czął się nowy roz­dział, a wraz z nim nowe moż­li­wo­ści. Nowy wła­ści­ciel, An­dre­as Schwarz, po­sze­rzył ka­ta­log mo­dy­fi­ko­wa­nych po­jaz­dów o ko­lej­ne su­per­sa­mo­cho­dy, jak np. Fer­ra­ri, McLa­ren czy Lam­bor­ghi­ni.

W ofer­cie Gem­bal­li znaj­du­ją się m.in. mo­dy­fi­ka­cje kom­pu­te­rów ste­ru­ją­cych pracą sil­ni­ka, do­dat­ki sty­li­stycz­ne, jak i kom­plet­ne prze­rób­ki ukła­dów na­pę­do­wych.

Pre­mie­ra pol­skie­go przed­sta­wi­ciel­stwa bę­dzie miała miej­sce pod­czas im­pre­zy Verva Stre­et Ra­cing 15 wrze­śnia w cen­trum War­sza­wy.

Motofakty.pl, Autor: (pp)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997